АПГР – ПРИЗИВ ЗА СИМВОЛИЧЕН ПРОТЕСТ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (А П Г Р)
ASSOCIATION OF PROFESSIONAL GEOGRAPHERS AND REGIONALISTS (A P G R)

 

Уважаеми колеги,
Това писмо е призив към всички членове на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти  (АПГР), както и към тези, които по един или друг начин вече нееднократно изразяват своята подкрепа към нейните инициативи. Повод за настоящия призив са неотдавна обнародваният Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и свързаните с него проекти за наредби на МОН, отнасящи се до държавни образователни стандарти. Повечето от тях пряко засягат статута на училищната география и нейното представяне в проектите за наредби за Учебния план, за Общообразователната подготовка и други. Документите са разработени „на тъмно“, в условията на пълна секретност и в очевиден разрез с вече гласувания нов Закон за предучилищното и училищното образование, където в чл. 3 (2) е записано:

„Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните принципи:

…………….

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

…………….

11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

…………….

     В Учебния план, който ни се поднася, има значими изменения, но много малка част от тях са положителни за географията. Натрапва се впечатлението за нова поредна демонстрация на неуважително отношение и принизяване значимостта географската наука и образование. Очевидно е, че на учебния предмет География и икономика се отрежда второразрядна роля в съвременното българско училище. Можете да намерите конкретните текстове на първите два значими за нас нормативни акта (Проектите за Наредба за учебния план и за Наредба за общообразователната подготовка) в сайта на МОН (раздел Проекти на документи). Към момента тече законово предвиденият двуседмичен срок за обществено обсъждане на публикуваните проекти за наредби. След 9 ноември те вече ще бъдат юридически факт във вида, в който са предложени.

      Промени са възможни само, ако към отделните комисии се изпратят аргументирани предложения за допълнения и корекции. В тази връзка, към настоящия момент Управителният съвет на АПГР подготвя писма до съответните две работни комисии на МОН, чрез които в обобщен вид ще представят мотивирани становища на географската колегия в България. В писмата ще се посочат правно-административно издържани аргументи за неадекватно представяне на географията спрямо декларираните в ЗПУО цели на образованието. Ще се предложат конкретни изменения и допълнения, насочени към по-балансирано представяне на географското образование в българското училище. Ще се посочат мотиви за необходимостта и преподавателите с географско образование да могат равноправно да участват в преподаването по учебния предмет Гражданско образование. Надяваме се, че ще успеем в рамките на предвидения срок да изпратим предложения, насочени към подобряване позициите на училищната география. Моментът е уникален и едва ли ще се повтори през следващите 5-10 години. Разговаряли сме с много от Вас по тези проблеми и се надяваме на Вашата активност през следващите няколко дни.

Уважаеми колеги,

Ефект от посочените писма до МОН и представените предложения в тях може да има само и единствено, ако се съчетаят с явна подкрепа от страна на географската общност в страната. В тази връзка предлагаме Национален протест под наслов „Учителите по география настояват за равнопоставеност“. Според нас акцията трябва да има условен, но елегантен демонстративен характер. Призоваваме всички географи в българското училище на 9 ноември (понеделник) 2015 г. да демонстрират знак за съпричастност и подкрепа на предложенията на АПГР. Най-много разчитаме на нейните членове и симпатизанти, но ще се радваме на подкрепата на всеки, който оценява по достойнство значимостта на географията. Предлагаме на 9 ноември всеки учител по география да влезе в училищато си с явен знак за подкрепа на аргументираните становища на АПГР. За целта могат да се използват различни знаци и символи, закачени по походящ начин за ревер на дреха:

123

-лентичка с българския национален трикольор

-значка с българския национален трикольор

-членската карта на АПГР

-цвете

-или съчетание между тях

     Призоваваме Ви за условно и символично, но активно като присъствие участие в акцията.

      На 9 ноември от 13.00 ч. Управителният съвет на АПГР свиква Пресконференция в конферентната зала на Българската телеграфна агенция. На нея ще се изложат конкретни и аргументирани доводи в искането за промяна на предложения Учебен план. На журналистите ще бъде специално съобщено, че в същия ден се провежда Национален символичен протест от българските учители по география и икономика под наслов „Учителите по география настояват за равнопоставеност“.

         Призоваваме Ви да се свържете с регионалните ръководства на АПГР и да координирате действията си на 9 ноември! Призоваваме Ви да се свържете с други колеги–географи и да им разясните мисията на националния протест, исканията и очакванията ни в посочените нормативни актове.

Колеги,

Сега е моментът за действие. Ако не го направим ще ни останат само бледите спомени от безвремието на до болка познатото десетилетно коридорно изразено недоволство. Акции като тази бяха в основата на интуитивното ни очакване за предстоящи събития, когато учредихме АПГР преди близо 2 години. Ако сега не успеем да покажем, че ни има, значимостта на досегашните ни организационни усилия ще се обезмисли в много голяма степен.

До 4-5 ноември ще Ви изпратим двете писма на АПГР до работните комисии, изготвили проектите за наредби:
-писмо до Комисията за изготвяне проект на наредба за учебния план

-писмо до Комисията за изготвяне проект на наредба за общообразователната подготовка
Чрез тях ще можете да се запознаете по-подробно с мотивите и предложенията на АПГР до МОН.

   За тези, които желаят да използват логото на АПГР като знак на символичния протест, го изпращаме като прикачен файл в PDF формат.
   Молим всеки от Вас да ни пише на този имейл адрес, като кратко и ясно декларира желанието си и възможността си да участва по посочения начин в символичния протест на 9 ноември! Това ни е необходимо, за да можем да преценим степента на подкрепа на инициативата в отделните региони на страната и да бъдем по-уверени по време на Пресконференцията в БТА.

За да можем бързо да обработим получената обратна информация, предлагаме тези, които ще се включат по посочения начин в символичния протест напишат кратко, ясно и дословно следното:

ПОДКРЕПЯМ И ЩЕ УЧАСТВАМ В СИМВОЛИЧНИЯ ПРОТЕСТ НА 9 НОЕМВРИ 2015 г. – Име, фамилия, селище, училище…
Поздрави от името на Управителния съвет на АПГР !!!
София, 02. 11. 2015 г.

Доц. д-р Марин Русев,
председател на Асоциацията на
професионалните географи и регионалисти

 345