ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ И НАДМОРСКИ ВИСОЧИНИ НА СИНОПТИЧНИТЕ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Иван Дреновски
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

В съвременната епоха на масово използване на GPS и GIS технологии се
явява пълен анахронизъм липсата на достоверна информация за местополо-
жението на площадките, на които се извършват метеорологични наблюдения
на територията на България. Това са базисни данни, които са необходими за
пространственото привързване и въвеждане на иначе оскъдната съвременна
стандартизирана информация (от мрежата на Националния институт по мете-
орология и хидрология – НИМХ) със свободен достъп за основни климатични
елементи с цел последваща картографска интерпретация и анализ. Установено
е местоположението на всички синоптични станции (с изключение на тази в
Свиленград) от системата на НИМХ и на тази в Русе на Изпълнителната аген-
ция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД), както и на избрани
климатични станции. Измерванията и наблюденията в синоптичните станции
се извършват на всеки три часа и в климатичните срокове, а в климатичните –
три пъти в денонощието – в 7, 14 и 21 ч. местно време.

Данните, предимно за надморската височина на редица станции, които са
налични в стари годишници и климатични справочници, често не са актуал-
ни или има разминавания от порядъка на няколко метра до няколко десетки
метра. В някои от случаите станциите са местени, а в други грешките са били
повтаряни неволно и безкритично пренасяни във времето. Данни за географ-
ските координати са посочени за много малко от станциите в сайтовете на
съответните филиали на НИМХ. В повечето случаи това е направено срав-
нително коректно с указана точност до минути. В други случаи координати
изобщо липсват или грешките са смущаващо големи и безкритичното използ-
ване на данните може да доведе до неточности при интерпретацията. Ще из-
тъкна само най-фрапиращия пример с координатите на синоптичната станция
в Пловдив от сайта на филиала на НИМХ1) в същия град. Според изнесеното
в сайта (последен достъп 03.08.2015 г.) географската ширина на станцията
(φ) е 42°40’, което съответства приблизително на линия във високата част на
южния склон на Стара планина над Карлово. Действителната северна ширина
е 42°08’, т.е. налице е разлика от 32 минути, или почти 60 км.

Цялата статия прочетете тук: ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ И НАДМОРСКИ ВИСОЧИНИ НА СИНОПТИЧНИТЕ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ