ПОСТИГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПОСТИГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ

Автор:Иван Дреновски
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Във всяка образователна степен и етап, за всеки учебен предмет има някакъв резонен практически установен минимум от знания, с който е немислимо да се прави компромис. Постигането на образователния минимум изисква не само усвояването на знания, при това трайно, но и прилагането им, т.е. усвояването на производни умения и изграждане на определени компетентности. За това е необходимо отделянето на съответно учебно време като брой задължителни часове. В традициите на българската образователна система този минимум за прогимназиалния етап на обучението по „География и икономика“ включва учебно съдържание, групирано в следните основни тематични ядра: Планетата Земя, География на природата, География на обществото и стопанството, География на континентите и океаните, География на страните и регионите, Географска информация.

   В прогимназиалния етап става въвеждане на учениците в системата на географските науки и запознаването им с природата, населението и стопанството на всички континенти на Земята. При мащабните образователни промени през 2001 г. с Наредба № 6 на Министерството на образованието и науката (МОН) часовете за задължителна подготовка по учебния предмет „География и икономика“ бяха редуцирани с 25% не само в прогимназиалния, но и в гимназиалния етап от 2 на 1,5 часа седмично. Така хорариумът по предмета падна под всякакви разумни граници. Обемът на предвиденото за усвояване учебно съдържание за постигане на образователния минимум обаче остана практически непроменен. По-нататъшното намаляване на задължителните часове за общообразователна подготовка по география е недопустимо, безотговорно
и недалновидно предвид предизвикателствата на съвременния глобален свят. За да постигнат успешна реализация, представителите на новото поколение трябва да са „подвижни в подвижното“, да се ориентират във времето и пространството, да са наясно с особеностите на заобикалящата ги действителност и с взаимодействията между факторите, които я променят, защото в противен случай само ще се носят по течението.

Можете да прочетете цялата статия тук: ПОСТИГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ