Tzanko Vassilev Tzankov

 

 

 

 

 

 

 

 

The chance benefits the prepared mind…

Oscar Wilde

Цанко Василев Цанков – Tzanko Vassilev Tzankov

(Биографични и творчески данни – biographic and creative data)

 

Съдържание

        Адрес – ADDRES

 1. Лични данни – Personal evidences
 2. образование Education
 3. Научни степени – DEGREES
 4. Заемани длъжности – POSITIONS HELD
 5.  Членство в комитети, дружества – MEMBERSHIP IN COMMITTEES, SOCIETIES
 6. Участие в международни проекти – PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS
 7. Участие в по-важни национални проекти – PARTICIPATION IN моre important NATIONAL PROJECTS

9. Участие в международни конгреси и симпозиуми –              PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONGRESSES AND SIMPOSIA

 1.  НаградиPrizes
 2. научни интереси и изследователска дейност – scintific INTERESTS AND RESEARCH ACTIVITIES
 3. Ключови думи на специалностите – experiences Key words       
 4. ПубликацииPUBLICATIONS
 5. Основни научни доклади – Main scientific reports

 

 1. Адрес – ADDRES

1.1. Месторабота – Office:

Югозападен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград

South Western University “Ivan Rilski” of Blagoevgrad

Природо-Математически факултет

Natural-Mathematical Facultet

Катедра “География, екология и опазване на природната среда –

Department of Geography, Ecology and protection of the adjacent enviroment

Четвърти университетски корпус – Forth University corpus

2700 Благоевград – 2700 Blagoevgrad

улица “Полковник Димов” № 3 – Polkovnik Dimov street , 3

Електронна поща – Email: tzankov1936@abv.bg

GSM: 0889/523291

 

 1. Лични данни – Personal evidences

Фамилно име – Family Name: Цанков – Tzankov

Собствено име – First Name: Цанко – Tzanko

Бащино име – Fathers Name: Василев – Vassilev

Дата и място на раждане – Date and locality of birth:

19 февруари 1936 год. в София – February, 19 th, 1936 in Sofia

Националност – Nationality: българин – Bulgarian

Прослужени години – Number of years experience: 60 (1958-2018)

Езикови познания – Linguistic Ability: немски (говоримо и писмено), руски (говоримо и писмено), английски (говоримо и малко писмено), испански (говоримо и малко писмено), френски (малко говоримо), сръбски (малко говоримо). Ползува научна литература на другите славянски езици.  – German (current and written), Russian (current and written), English (current and little written),Spanish (current and little written), French (little current), Serbian (little current). Have a working knowledge of the other Slavic langages.

Семейно положение – Family status: женен с две деца – married with two children

3.  образование – Education

Средно образование – Pre University Education:

1949-1953 реално гимназиално във Втора Софийска мъжка гимназия в София (1953-1958) – Classical Secondary Education in a Second Secondary Classic School for boys of Sofia

Висше образованиеUniversity Education:

1953 -1958 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София – Биолого-геолого-географски факултет – специалност: геология – Sofia UniversitySt. Kliment Ohridski, Sofia – Biological-Geological-Geographical Facultet – subject: Geology

1965-1966 Специализант (по структурен анализ) в Геотектонския институт в Берлин (бивша Германска Демократична република) при проф. д-р Карл Бернард Юбитц – Postgraduate student (structural analysis) in the Geotectonic Institute of Akademie of sciences in Berlin (former German Democratic Republic) by Prof. Karl Bernhard Jubitz Ph.D.

1968-1969Хумболдтов стипендиант (по структурен анализ) в Университета в Ерланген, Германия при проф. дн Вернер Шван – Alexander von Humboldt scholarship student (structural analysis) in the University of Erlangen, Germany by Prof. Werner Schwan Dr.Sci.

 1. Научни степени – DEGREES

Магистър, Геолог-Палеонтолог – M.Sc., GeologistPaleontologist

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, 1958 – , Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Sofia, 1958

 

Доктор, Геотектоника – Ph.D., Geotectonics

Геологически институт при БАН, София, 1967 – Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, 1967

 

Доктор на геолого-минералогическите науки, Геотектоника – Dr.Sci.,

            Geotectonics, Геологически интитут при БАН”, София, 1986 –  Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, 1986.

 

 1. Заемани длъжности – POSITIONS HELD

1958-1960Геолог-картировач, Комитет по геология, София – Field mapping geologist, Comittee of Geology, Sofia.

 

1960 Ръководител на геолого-картировачен отряд, Комитет по геология, София Chief of a Field Mapping Group, Comittee of Geology, Sofia.

 

1960-1977Младши научен сътрудник – Геологически институт при Българската Академия на науките – Junior research associate – Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences.

 

1972-1973 Експерт и полеви геолог в Западен Алжир. Комитет по геология , София – Exprert and field mapping geologist in Western Ageria, Comittee of Geology, Sofia.

 

1978-1990Старши научен сътрудник II степен в Геологическия институт при Българската Академия на науките, София – Associate research professor in the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.

 

1979 -1981Експерт и полеви геолог картировач в Централна Куба, Геологически институт при Кубинската Академия на науките, Хавана – Exprert and field mapping geologist in Central Cuba, Geological Institute of the Academy of Sciences of Cuba, Habana.

 

1982 – 1988Експерт по геоложкото картиране в Централна Куба, Геологически институт на Кубинската Академия на науките, Хавана – Expert of the geological mapping in Central Cuba, Geological Institute of the Academy of Sciences of Cuba, Sofia.

 

от 1991 – since 1991  – Старши научен сътрудник I степен – Геологически институт към Българската Академия на науките, София – Research professor – Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.

 

1993 – 2000  – Ръководител на Проблемната лаборатория по сеизмотектоника – Геологически институт при Българската Академия на науките, София – Head of the Problem Laboratory of Seismotectonics – Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.

 

1993 –  Председател на Общото събрание на учените към Геологическия институт при БАН, София  – Chairman of the General Assembly of the scientists in the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.

 

От 1999 – since 1999 – Редовен професор в Югозападния Университет “Неофит Рилски” – Благоевград, България – University Professor in the South West University “Neofit Rilski” of Blagoevgrad, Bulgaria.

 

От 2006 – since 2006 – Почетен професор в Югозападния Университет “Неофит Рилски” – Благоевград, България – Honourable Professor in the South West University “Neofit Rilski” of Blagoevgrad, Bulgaria.

 

От 2015 – since 2015 – Почетен професор в Шуменския Университет “Епископ Константин Преславски” (Факултета за природни науки) –Шумен, България  – Honourable Professor in the Shumen University “ Episkop Konstantin Preslavski” (Faculty of Natutral Sciences) – Shumen, Bulgaria.

 

От 2016Почетен член на Асоциациятя на професионалните географи и             регионалисти в България – Honourable Member of the Assotiation of           the Bulgarian Profesional Geografs and Regionalists.

 1. 6. Членство в комитети, дружества – MEMBERSHIP IN COMMITTEES, SOCIETIES

            Член на Българското Геологическо дружество (от 1957) – Member of the Bulgarian      Geological Society (since 1957)

 

            Член на Съюза на учените в България – Member of the Union of the Scientists of Bulgaria

 

            Член на Международната Тектонска комисия при Карпато-Балканската геологическа асоциация – Memeber of the International Tectonic

            Comission of Carpathian Balkan Geological Association

 

            Член на Националната тектонска комисия на България – Member of the National Commission of Tectonics of Bulgaria

 

            Член на Националния IGBP комитет на България – Member of the National IGBP Committee of Bulgaria

 

            Член на Специализирания Научен съвет по географски науки при Висшата Атестационна комисия – Member of the Specialized Scientific Concil for Geographical Sciences of the High Testimonial Commission of Bulgaria

 

            Член на Научния съвет на Геологическия институт при Българската Академия на науките, София – Member of the Scientific Concil of the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences

 

            Член основател на Хумболдтовия съюз в България – Fondation memeber of the Humboldts Union of Bulgaria

 

            Член на Научния съвет на Централната лаборатория по висша геодезия при Българската Академия на науките, София – Member of the Scientific Concil of the Central Labor for High Geodesy of the Bulgarian Academy of Sciences

 

Член на Националната комисия по противоземетръсно строителство –

Member of     the National Commission of antiseismic construction

 

Член на Балканската Академия на науките Нова Култура и Устойчиво Развитие– Member of the Balkan Academy of  the Sciences New Culture and Stable Evolution (since 2003).

 1.  Участие в международни проекти – PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS

Project “International Tectonic map of Europe and adjacent areas, scale 1:2500000”. Bulgaria (1964-1981).

 

Project “Lineament tectonics” bilateral investigation between the Geotectonic Institute of Academia of Sciences of German Democratic Republic and Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, 1964-1968.

 

Project “Tectonic map of the Carpatho-Balkanian regions on a scale 1:1000000”. The Bulgarian Carpathian-Balkan area. The Southern Carpathians and Fore-Balkan (1964-1974)

 

ProjectMapa Geologica de la republica de Cuba. Escala 1:500000”. Cuba Central. Minister. de la Industria basica, La Habana (1964-1985).

 

Problem Commission IX. Multilateral cooperation of Academies of Science of socialist countries “Geosynclinal process and evolution of Earth crust”. Subs commission 4 “Phanerozoic tectonic processes”. Working group 4.2 “Morphology and genesis of tectonic structures” (1976-1986).

 

Project “Investigationes del arco volcanico insular del Cretacico en Cuba Central”. Contrato bilateral dentro el Instituto Geologico de la Academia de Ciencias de Bulgaria , Instituto de Geologya y Paleontologia de Academia de Ciencias de Cuba y Minist. de la Industria basica, La Habana (1981-1988).

 

Project “Remote structural investigations from necessity of preparation of natural models in a mathematical way”. Contract between the Institute of Physics and Technics of the Academy of Sciences of Mongolia, Ulan Bator and Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (1988-1991).

 

Project “Studi comparativi sulle strutture alpine in Bulgaria dei Balcani e dei Apenini”. Contract between the University of Florence, University of Torino and Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (1986-today).

 

ProjectStructure-Formation map M: 1000000 and their Explanatory Note of European countries – SEV members, SFRJ and adjacent countries sheets 31 and 32 (Bulgaria, parts from Greece and North West Turkey) as a base for metallogenic map of the area.” USSR, Moscow, 1989.

 

Project: Geodynamic position of Bulgaria in the young and active Near East – Balkan geotectonic system- paleogeodynamic reconstruction of the different stages of the Neogene-Quaternary evolution with preparing of respectively geotectonic and structural maps in different scales. Teamwork between the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences and Massachusetts Institute of technology, USA/Boston (1992 – today). (project leader from Bulgarian side).

 

Project: IGBP/PAGES – Analysis of the geotectonic criteria for the relief building. UNESCO and EA-Program

 

Project: PRIRODA – International project for cosmic investigations and analisys of cosmic data – Program “MIR”.

 

Project: Анализ и оценка на подбрани аспекти на проблемите на околната среда и природния риск в долината на река Струма между Благоевград и Петрич (ръководител на проекта проф.дгмн Цанко Цанков – 2001 г.) – Analysis and valuation of selectd aspects from the natural situation and risico problems in the Struma River Valley between the towns of Blagoevgrad and Petrich (project lider – prof.  Dr. Sci. Tzanko Tzankov – 2001)

 

 

Project: Геоекологичен мониторинг в басейна на река Струмешница (ръководител на проекта проф. дгмн Цанко Цанков – 2003 г.) – Geoecological monitoring of the Struma River Basin (project lider – prof.  Dr. Sci. Tzanko Tzankov – 2003)

 

 1.  Участие в по-важни национални проекти – PARTICIPATION IN моre important NATIONAL PROJECTS

Project: Alpine paleogeodynamics of Bulgaria as a part of Balkan peninsula (on paleomagnetic data) – reconstruction of the different age block movements in Bulgaria. Teamwork between the Geological Institute of the Bulgarian Academy of Sciences and Mining University of Leoben, Austria (member of the team).

 

Project: Seismotectonics of the Antonivanovtzi Dam, 1996 – Empirical evaluation of the expected peak ground accelerations for the Site of the dam. (member of the team)

 

Project: Neogene – Quaternary Geodynamics of Middle Stara planina Mountain ranges, Sarnena gora Mountain range and Sub Balkan basins, 1993 -1997. Preparing of Neogene – Quaternary geodynamic model of the Central part of Middle Bulgaria. National Fond for Scientifical Investigations  (project leader).

 

Project: Alpine paleogeodynamics of Bulgaria as a part of Balkan peninsula (on paleomagnetic data) Model investigations of the neotectonic hazard geodynamic processes in the middle parts of Fore Balkan and Stara planina Mountain ranges, 1994 -1998. Preparing of the geodynamic criteria for the complex hazard valuation of the region National Fond for Scientifical Investigations (project leader).

9. участие в международни конгреси и симпозиуми –              PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONGRESSES AND SIMPOSIA

Carpatho-Balkan Geological Association, V Congress, Kiev,1961.

 

Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, Herzog Novi, 1964

 

Carpatho – Balkan Geological Association, VII Congress, Sofia, September     1965,

 

International Colloquium of Geo and Paleomagnetism, October, 29-30, Potsdam, 1965

 

Anniversary Meeting “ 200 years of the building of Mining Academie in Freiberg, November, 8-15, Freiberg, 1965.

 

Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, Varna, 1965.

 

Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, Rila Monasteri, 1967.

 

International Meeting of the Kraishtids problems, Kyustendil, 1967.

 

Carpatho-Balkan Geological Association, VIII Congress, Belgrad, 1968.

 

Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, Belgrad, 1968.

 

Congress of lineament tectonics, Karlsruhe, 1969.

 

Congress on the computer methods in Geology. Karlsruhe, 1969.

 

International Congress of German Geological Society “ Lithology, paleogegraphy and tectonics of Pleozoicums in Rheinoherzinicums of Harz and Flechting step”, Halle, 1973.

 

IV Symposium IAGOD, Varna, 1974.

 

Carpatho-Balkan Geological Association, IX Congress, Kiev, 1977.

 

Working meeting and field investigations of woorking groups 4.1 and 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Warszawa, Polska, 1977.

 

Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, October,20-26, Baya Mare, 1978.

 

Symposium “Correlation between the superficial and deep structures of the Alpine region in East Europe”. Working meeting of the preparation of the Tectonic Map of Carpatho – Balkan Geological Association, October,20-26, Baya Mare, 1978.

 

Working meeting and field investigations of woorking groups 4.1 and 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Bratislava, Slovakia, 1978.

 

VIII Jornada cientifica del Instituto de Geologia y Paleontologia de la Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1979.

 

Working meeting and field investigations of working group 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Sofia, 1981.

 

Working meeting and field investigations of woorking group 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Bucuresti, Romania, 1982.

 

Working meeting and field investigations of woorking group 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Budapest, Hungary, 1983.

 

Working meeting and field investigations of the Project “Investigationes del arco volcanico insular del Cretacico en Cuba Central”. Contrato bilateral dentro el Instituto Geologico de la Academia de Ciencias de Bulgaria , Instituto de Geologya y Paleontologia de Academia de Ciencias de Cuba y Minist. de la Industria basica, La Habana, Cuba Central,1984.

 

Working meeting and field investigations of woorking group 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Bratislava, Slovakia, 1985.

 

Working meeting and field investigations of the Project “Studi comparativi sulle strutture alpine in Bulgaria dei Balcani e dei Apenini”. Contract between the University of Florence, University of Torino and Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, Florence, Italy, 1986.

 

Working meeting and field investigations of the Project “Remote structural investigations from necessity of preparation of natural models in a matematical way” – bilateral cooperation between the Institute of Physics and Technics of the Academy of Sciences of Mongolia, Ulan Bator and Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences. Ulan Bator and East Mongolia, 1987

 

Working meeting and field investigations of Working group 4.2 4.2 of Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Octobre, Bulgaria,, Sofia, 1988.

 

First Bulg.-Greek Symposium of Geological and Physico-Geographical probl. of the Rhodope Massiv. Smolyan-Bulgaria, 1988.

 

Primer Congreso Cubano de Geologia – Geologia/Geology’89, La Habana, 1989.

 

Carpatho – Balkan Geological Association, XIV Congress, Sofia, 1989.

 

Working meeting and field investigations of working group of theme 5.1. of the Project “ Sedimentation, paleogeography and paleotectonics of the folded regions and theirs frames, Tbilissi, 1990

 

Paleontologie et stratigraphie d’Amerique Latine. Table ronde Europeene, Lyon, 7-9 juillet 1992, Lab. Geol. Lyon,1992.

 

Jahrestagung der Geologischen Vereinigung Deutschlands, 25-27 Februar, Berlin, 1993.

 

First subregional Meeting “Conservation of the Geological Heritage in South Eats Europe”, Unesco, Pro GEO, Bulgarian Academie of Sciences, Bulgaria, Mai, 6-12, 1995

 

International Geological Correlation Program project 351 – Early Palleozoic Evolution in NW Gondwana, November 5-11, 1995, Ankara, Turkey, 1995.

 

International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana – First Working Group Meeting, October 31 – November 3, Sofia, 1996,

 

29th General Assembly of the IASPEI, 18-28 August Thessaloniki, 1997.

 

6th Biennial Castle Meeting “New Trends in Geomagnetism”, 31 August – 5 September Castle of Hruba Skala, Czech Republic, 49, 3, Praha, 1998.

 

Carpato-Balkan Geological Association, XVI Congress, 30 August – 2 September, Vienna, 1998.

 

Progeo’98 Meeting of the geological heritage in Bulgaria. Geol. Inst. BAS, Sofia, 1998.

 

Third Working Group Meeting of International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana -, December,2-5, Sofia, 1998.

 

International Scientific Session “The Late Miocene Hipparion Fauna from the Rila-Rhodopean region and Eastern Mediterranean Lands” – May,21-22, Assenovgrad 1999.

10. Награди – Prizes

Златна значка „За високо техническо равнище“ Gold badgeFor a high technical level(Комитет за наука технически прогрес и висше образoвание) (Committee for Science, Technical Progress and Higher Education) – 1977

 

Юбилеен медал „100 години българска геология“ Anniversary medal „100      years Bulgarian Geology – (Държавен съвет НРБ) – (Concel of State of RPB) – 1980

 

Значка за отличие на БАН Medal ot the Bulgarian Academw of Sciences –           (Президиум на БАН) – (Presidium of BAS) – 1985

 

Юбилеен медал „20 години ПГП и ГК“ (Комитет по геология) –     Anniversary medal „20 years PGP and GK (Committee of Geology) – 1986

 

Юбилеен медал на Института по геология и палеонтология при Кубинската   Академия  на науките Anniversary medal of the Institute of Geology and         Paleontology of the Academia of Sciences of Cuba 1988

 

Първа награда за научна разработка в областта на природните науки  през     1994 год.в БАН – First prize for the scientific investigation in the area of the natural sciences in the Bulgarian Academy of Sciences – 1994

 1. научни интереси и изследователска дейност – scintific INTERESTS AND RESEARCH ACTIVITIES

Проф. Цанков е автор на 370 труда (в това число автор и съавтор на повече от 28 монографии, монографични сборници, книги и на около 20 научно-популярни статии). Бил е научен консултант и е участвувал в научно-популярни филми, радио и телевизионни предавания. Автор е на повече от 170 научни и научно-производствени доклада. Разработва регионални, теорeтични, методични и терминологични въпроси по геотектоника, структурен и морфоструктурен анализ, както и по регионалната геология, тектониката, геоморфологията, литостратиграфията, геодинамиката, сеизмотектониката и приложната геология на източната част на Балканския полуостров, Телския Атлас (Алжир), Куба, някои региони от Източна Европа. През последното десетилетие проф. Цанков посвети повече от 50 статии и две монографии на стиковата област между геологията и геоморфологията – морфоструктурния анализ. Значителен брой от трудовете на проф. Цанков са публикувани на английски, руски, немски или испански. Част от основните му научни изследвания са отпечатани в световните водещи списания по Науките за Земята – Geologie, Basin Research, Geological Society, London, Geological Society of America, Tectonophysics, а големия дял от статиите му са отпечатани в международните списания Geologica balcanica, Bulletin of Bulgarian Geological association, както и в изданията на европейски и световни научни форуми. Понастоящем работи и публикува върху фанерозойската палеогеодинамика, регионалната неогенско-съвременна тектоника, сеизмотектониката и приложната геология на източната част на Балканския полуостров. Редактор на 8 и автор на 15 от общо 92 картни листа и обяснителните им записки на първата цялостна геоложка карта на България в мащаб 1:100 000 (изработена под научното ръководство на Геологическия институт при БАН, София и отпечатана от Комитета по геология и минералните ресусри, София 1989-1995). Водещ автор и редактор на първата Неотектонска (кватернерна) карта на България в мащаб 1:500 000 (1998). Съавтор на разномащабни тектонски и геоложки карти за България, Карпато-Балканската система, Европа, Куба. Участник в разработването на геоложки, тектонски и еколожки международни проекти. От по-значителните творчески постижения на проф. Цанков се откроява активното му първостепенно участие в: 1/ аргументирането и разработването на съвременния плейттектонски модел на българските земи, 2/ създаване на оргинален модел за неогенско-съвременното геотектонско и геодинамично развитие на българските земи, 3/ изясняване на морфоструктурния механизъм на формирането на съвременния български релеф, 4/ изграждането на съвременната представа за късноалпийския комплексен етажиран навлачен строеж на Средна и Южна България и пр. През последните 15 години проф. Цанков целенасочено и системно ориентира творческите си търсения в стиковата област между геологията и геоморфологията. Плод на това е цяла поредица от статии и монографии (на които той е автор или водещ автор) из областта на неогенско-съвременната геодинамика и регионалната морфоструктура на източната част на Балканския полуостров.

Като университетски преподавател проф. Цанков изготвя и чете лекционни курсове по Геология, Геология с петрология (за еколози), Геоморфология, Екологични аспекти на геоморфологията, Сеизмичен риск, Екологичен риск при природни бедствия, Геоморфология на България, Геотектоника, Геодинамика, Морфоструктурен анализ, Кватернерна геодинамика на България. за студенти и специализанти от Югозападния универдитет „Неофит Рилски“ – Благоевград и Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“ – Шумен  Той е бил гост-професор в университетите в Ерланген (Германия), в Торино (Италия), в Массачузетския Технологичен институт (MIT) в Бостон (САЩ). Изнасял е доклади на Климентовите четения на Софийския университет за проф. Георги Златарски и проф. Стефан Бончев и пр. Научен ръководител е на 6 защитили доктори, научен консултант  на повече от 10 докторанта (в това число и доктори на науките), научен ръководител на повече от 60 дипломанта. Автор е на няколко десетки рецензии на тези за „доктор” и „доктор на науките”, монографии и научни статии.

 

Prof. Dr, Sci. Tzanko Vassilev Tzankov is published 370 articles (including author or co-author of over than 28 monographs, monographic symposiums and books) and more than 170 scientific reports on Geotectonic and Regional Tectonics, theoretical, methodological and nomenclature aspects in the Structural Analysis, Regional Geology and lythostratigraphy of the Eastern part of the Balkan Peninsula, Tell Atlas (North Africa), Cuba and some regions of Middle and Eastern Europe. Working and publishing about the Phanerozoic Paleogeodynamics, Regional Neogene-Contemporary Tectonics, Seismotectonics and Applied Geology of the Eastern part of the Balkan Peninsula. Editor on 8 and author on 15 from all 92 sheets and theirs Explanatory Notes of the first complete Geological map of Bulgaria in a scale 1:100 000 (composed under the scientifically leader-ship of Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia and printed of the Committee of Geology and Mineral Sources, Sofia 1989 – 1995). Leading author and editor of the first Neotectonic (Quaternary) Map of Bulgaria scale 1:500 000 and their Explanatory Note. He is co-author of tectonic and geological maps different scales of Bulgaria, Carpathian-Balkan region, Europe, Cuba, Tell Atlas (Algeria) and participant in the elaboration of different geological. tectonic and ecological projects. In the last time Prof. Tzankov is working about the elaboration of the morphotectonic synthesis of the Eastern part of Balkan Peninsula. Has a first rare participation in: 1. Elaboration and argumentation of the contemporary Phanerozoic plattectonic model of the North-Eastern part of Balkan Peninsula. 2. Founding of the original theory about the Neogene and Quaternary geotectonic and geodynamic evolution of the Eastern parts of Balkan Peninsula. 3.Elaboration and argumentation of the morphostructural mechanisms of the building of the Bulgarian Relief. 4. Formulating a modern theory about the Late Alpine complex overthrust pattern of the North-Eastern part of Balkan Peninsula. During the last 15 years Prof. Tzankov was worked and written about the problems of the Neogene-Contemporary Geodynamics and regional morphostructure of the Baklan Peninsula East Part.

Prof. Tzankov is Honorary Professor of the South-Western University „Neofit Rilski”- Blagoevgrad, and Shumen University „Bishop Constantin Preslavski” (Bulgaria). Hi is reading the University courses of Geomorphology, Geomorphology of Bulgaria, Geology, Seismotectonics, Geodynamics, Geotectonics, e.t.c. Hi been a Visiting Professor in the University of Erlangen (Germany), University of Torino (Italy), Massachusetts Technological Institute (MIT) – Boston (USA).

 

 1. Ключови думи на специалностите – experiences Key words

геотектоника, неотектоника, регионална тектоника, геодинамика, сеизмотектоника, структурен анализ, регионална геология, стратиграфия, регионална геоморфология, екология – geotectonics, neotectonics, regional tectonics, Neogene-contemporal tectonics, geodynamics, seismotectonics, structural analysis, regional geology, stratigraphy, regional geomorpology, ecology.

 

13. Публикации – PUBLICATIONS

 

1961

 1. Връблянски, Б., К. Будуров, Ц. Цанков. 1961 Принос към стратиграфията на горната креда между Софийското поле и гр. Панагюрище. Годишник на геоложки проучвания, XI, София., 117-132.
 2. Карагюлева, Ю., Ц. Цанков. 1961. Блокова тектоника в напречното понижение на Згуриградската антиклинала между селата Лютаджик и Згуриград. Спис. Бълг. Геол. д-во, XII, 1, София, 58-62.
 3. Цанков, Ц. 1961. Бележки върху тектониката на Гълъбецката област и прилежащите й земи. Тр. геол. Б-рия, страт. и тект., 2, София, 117-132.
 4. Цанков, Ц. 1961. Бележки върху взаимоотношенията между Южните Карпати и Балканидите в Северозападна България. Тр. геол. Б-рия, страт. и тект., 3, София, 173-251.

 

1963

 1. Цанков, Ц., 1963 Мастрихтът при с. Ружинци, Белоградчишко и въпросът за източната граница на Южните Карпати в България. Изв. ГИ БАН, XII, София, 77-89.
 2. Цанков, Ц., 1963 Стратиграфия карпатского типа мела в районе Кулы (Северозападная Болгария). КБГА, 14-19 септември, V конгр., докл., III/2, Бухарест, 207-219.

 

1964

 1. Tzankov, V., Tz. Tzankov. 1964. Sur le niveau stratigraphique de l’espece Bostricнoceras polyplocum(Roemer) en Bulgarie du nord. Ann. de l’Univ. de Sofia, fac. geol. et geogr., 1, geologie, LVII, Sofia, 311-324 (French with Bulg. and Russ. abstr.).
 2. Цанков, Ц. 1964. Амонити от мастрихта при с. Кладоруб, Белоградчишко (Северозападна България). Тр. геол. Б-рия, палеонт., VI, София, 143-187.
 3. Цанков, Ц. 1964. Ледникови нашествия. Наука и техника за младежта. 12, София, 33-35.

 

1965

 1. Цанков, В.(отг. ред.), Хр. Спасов, Д. Тронков, И. Сапунов, Н. Димитрова, Ем. Белмустаков, Ем. Коюмджиева, Н. Попов, Я. Тенчов, Св. Чернявска, Д. Чунев, Сл. Янев, М. Енчева, М. Ганев, Ек. Трифонова, Ю. Стефанов, Ив. Начев, М. Христова, П. Йовчева, Т. Николов, В. Костадинов, Хр. Чемберски, Хр. Хрисчев, Ил. Кънчев, Я. Вапцарова, Ц. Цанков, Н. Йолкичев, П. Цанева, Ю. Карагюлева, Р. Иванов, Ал. Горанов, П. Дикова, Ст. Стойков, Ст. Трашлиев, Зл. Дейкова, Ив. Николов, М. Славчев. 1965. Унифицирани и регионтални схеми за стратиграфията на Н.Р.България. ГИ БАН, ГУГОЗН-НИГИ, СУ -геология и палеонтжология , София., 68.
 2. Бончев, Ек., П. Гочев, Ив. Петков, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков, Пл. Чумачеунко. 1965. Върху характеристиката на Скопското земетресение (26.VII.1963). Изв. ГИ БАН, XIV, София, 69-89. –
 3. Бончев, Ек, Ю. Карагюлева, П. Гочев,Ц. Цанков. 1965. Роль глубинного разломления при формировании фациалных типов осадочных пород и структурных етажей. КБГА, VII конгр., докл., I – геoтeкт., София., 21-24.
 4. Иванов, Ж., Ю. Kарагюлева, П. Гочев, Ц. Цанков. 1965. Типы и формирование складчатых структур в зависимости от блокового строения Балканид. КБГА VI конгр., докл., I – геотект., София., 125-131.
 5. Цанков, Ц. 1965. Белоградчикский антиклинорий – пример антиклинориевого строения в пределах Балканид. КБГА, VII конгр., докл., I – геотект., София., 125-141.
 6. Tzankov, Tz. 1965. Über den Terminus Antiklinorium. Carpatho – Balkan Geological Association, VII Congress, Sofia, September 1965, reports, 1 – geotect.., Sofia, 169-173.

 

 1. Цанков, Ц. 1965. Превала. Путевод. экскурс. София – Белоградчик – София, КБГА, VII конгр., София – Варна, София, 67-71.
 2. Цанков, Ц. 1965. Бялата стена (южнее с. Долни Лом). Путевод. экскурс. София – Белоградчик – София, КБГА, VIIконгр., София – Варна, София, 71-75.
 3. Стоева, П., Ц. Цанков. 1965. Рабишката могила. Путевод. экскурс. София – Белоградчик – София, КБГА VII конгр., София – Варна, София, 81-85.

 

1966

 1. Григорова, Ек., Д. Сокерова, С. Стоянов, Ц. Цанков. 1966. Сеизмотектонска характеристика на Разложкото земетресение от 4 юли 1964 год. Изв. ГИ БАН, XV, София, 289.311.

 

1967

 1. Цанков, Ц. 1967. Г.Мьобус – Очерк върху геологията на Харц. Спис. Бълг. геол. д-во.,XXVIII, 1, София, 101-103.
 2. Пиронков, П., Ц. Цанков. 1967. Позднеальпийские деформации по Буновскому разломному пучку в Краиште. Симпозиум по проблемам Краиштидов. Доклады,16, ГИ БАН, София, 3-14.
 3. Цанков, Ц. 1967. Тектоника на Същинския Белоградчишки антиклинорий. Автореферат на кандидатска дисертация. ГИ БАН, София, 33.

 

1968

 1. Tzankov, Tz. 1968. Über dem Gebrauch der Begriff Aufschiebung und Überschiebung. Zeitrschr. d. Bulg. Geol. Geselsch., XXIX, 2, Sofia, 215-219.
 2. Stojanov, S., Tz. Tzankov. 1968. Experimentelle Untersuchungen am Beispiel der Pticevo-Blattverschiebung. Bull. of Geol. Inst BAS, geotect., strat. and lithol., XVII, Sofia, 107-116.
 3. Pironkov, P., Tz. Tzankov. 1968 Jungalpidische Deformationen auf dem Bunovo-Storungsbündel im Kraiste -Gebiet. Bull. of Geol. Inst BAS, geotect., strat. and lithol., XVII, Sofia, 175-190.

 

1969

 1. Boncev, Ek., P. Bokov, Tz. Tzankov. 1969. Über dem kriptorupturen Gürtel von Oltenia. Ann. de l’Univ. de Sofia, Fac. geol. et geogr., 61, 1, geologie, Sofia, 121-139.

 

1970

 1. Стефанов, Ю., Ц. Цанков. 1970. Относно литостратиграфията на долно и средноюрските морски седименти в Белоградчишко. Изв. ГИ БАН, страт. и литол.,XIX, София, 41-59.
 2. Николов, Т., Ц. Цанков. 1970. Бележки върху литостратиграфията на част от долнокредните седименти в Белоградчишко. Изв. ГИ БАН, страт. и литол., XX, София, 63-70.

29.Tzankov, Tz. 1970. Jungkimmerische und jungalpidische Entwicklung des Westlichen Balkans. Compt. rend. de l’Acad. Bulg. des sci., 23, 8, S.ofia, 979-982.

 

1971

 1. Tzankov, Tz. 1971. Jungalpidische lithostrukturelle Komplexe in den Westbalkaniden. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des sci., 24, 3, Sofia, 345-348.
 2. Бончев, Ек., Ц. Цанков. 1971. Северна граница на Предбалкана. Участъкът между Връшка чука и Белоградчишкия венец. В: Тектоника на Предбалкана , Изд. Бан, София, 53-54.
 3. Бончев, Ек., Ц. Цанков. 1971. Северна граница на Предбалкана. Участъкът пред Белоградчишкия венец. В: Тектоника на Предбалкана. Изд. БАН, София, 55.
 4. Бончев, Ек., Ц. Цанков. 1971. Северна граница на Предбалкана. Участъкът между долините Лом и Гостиля. В: Тектоника на Предбалкана. Изд. БАН, София, 56-57.
 5. Цанков, Ц. 1971. Белоградчишки антиклинорий. В: Тектоника на Предбалкана. Изд. БАН, София, 111-228.
 6. Карагюлева, Ю., Ц. Цанков. 1971. Гложенска антиклинала: В:Тектоника на Предбалкана. Изд. БАН, София, 250-278.
 7. Цанков, Ц. 1971. Салашка синклинала.В: Тектоника на Предбалкана. Изд. БАН, София, 429-435.
 8. Цанков, Ц. 1971. Раждането на планините. Наука и изкуство, София, 102.
 9. Gocev, P., Tz. Tzankov. 1971. Über die Natur der Sip-Störung beim Dorfe Podvrška (Ostserbien). Bull. of the Geol. Inst. of Bulg. Acad. of sci., XX, Sofia, 69-73.
 10. Цанков, Ц., П. Василев. 1971. Относно съставянето на стратоизохипсни карти. Год. Соф. у-тет, Геол.-геогр. ф-тет, 63, 1 геология, София, 279-285.
 11. Karagjuleva, J., V. Kostadinov, Tz. Tzankov. 1971. On the laramid fold structure of the Panagyurishte strip east of Topolnica river. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des sci., 24, 11, Sofia, 1517-1520.

 

1972

 1. Marinov, T., S. Stojanov, Tz. Tzankov. 1972. On the structural and cinematic features of the Baroutin-Bunovo uplift. Compt. Rend. de l’Acad. Bul. des sci., 24, 11, Sofia, 1525-1528.
 2. Karagyuleva, J., V. Kostadinov, Tz. Tzankov. 1972. On the fault predetermination of the Panagyurishte strip east of the Topolnica river. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des sci., 25, 1, Sofia, 95-97.
 3. Tzankov, Tz. 1972. Jungalpidische Deformationen im Krajna-Gebiet (Nordwestbulgarien). Geologie, 21, 1, Berlin, 24-60.
 4. Цанков, Ц. 1972. За хода на тектонското познание. Вселена 71, Наука и изкуство, София, 350-353.

 

1973

 1. Карагюлева, Ю., В. Костадинов, Ц. Късноалпийски структурни особенности на Панагюрската ивица, източно от река Тополница. Известия на Геол инст. при БАН и Минист. на тежката индуст., геотектоника, XXI-XXII, София, 21-35
 2. Бончев, Ек., Ив. Боянов, П. Гочев, Хр. Дабовски, Ю. Карагюлева, В. Костадинов, С. Савов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков. 1973. Тектонска карта на България в мащаб 1:1 000 000. В: Географски атлас на НРБ. ГУГК, София.
 3. Mahel, M., Ek. Boncev, P. Gocev, Ch. Dabovski, I. Zagorchev, I. Boyanov, J. Karagjuleva, V. Kostadinov, Tz. Tzankov, T. Bichkou. S. Dede, P. Chili, R. Shegu, M. Dimitrievich, Al. Grubich, B. Sikoshek, W. Walter, G. Mersier. 1973. Tectonic map of Karpathian-Balkan Mountain System and its neighbor areas in a scale 1:1 000 000. Geol. Inst. D. Stur, Bratislava and UNESCO, Katrographia Publishing House, Praha.47.
 4. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov, D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la Carte Geologique d’Algeria – 1:50 000: feuille No 131(Ammi Moussa), Serv. Geol. Alg., Alger.

49.Zidarov, N., K Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov, D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la Carte Geologique d’Algeria – 1:50 000: feuille No 132 (Bordj Bounaama), Serv. Geol. Alg., Alger.

 1. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov, D. Stoitchev, P. Tcoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la Carte Geologique d’Algeria – 1:500 000: feuille No 133 ( El Medad), Serv. Geol. Alg., Alger.
 2. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la Carte Geologique d’Algeria – 1:50 000 : Feuille No 157 (Ain el Hammam), Serv. Geol. Alg. Alger.
 3. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la CarteGeologique d’Algeria – 1:50 000 : feuille No 158 (Khemisti), Serv. Geol. Alg., Alger.
 4. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Notices explicatives de la Carte Geologique d’Algeria – 1:50 000: feuille No 159 (Ain Dalia), Serv. Geol. Alg., Alger.
 5. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 131 (Ammi Moussa) – 1:50 000, Serv. Geol. Alg.,Alger.
 6. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 132 (Bordj Bounaama) – 1:50 000, Serv. Geol.Alg., Alger.
 7. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 133 (El Medad) – 1:50 000, Serv. Geol. Alg., Alger.
 8. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 157 (Ain el Hammam) – 1:50 000, Serv. Geol. Alg.,Alger.
 9. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 158 (Khemisti) – 1:50 000, Ser. Geol. Alg.,Alger.
 10. Zidarov, N., K. Khristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov. D. Stoitchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov. 1973. Carte Geologique d’Algeria -feuille No 159 (Ain Dalia) – 1:50 000, Serv. Geol. Alg., Alger.

 

1974

 1. Карагюлева, Ю., В. Костадинов, Ц. Цанков. 1974. Строеж на Панагюрската ивица, източно от р. Тополница. Изв. ГИ БАН, геотект., XXIII, София, 231-301.

 

 1. Cancov, C. 1974. The Souther Carpathians. In: Tectonics of the Carpathian Balkan regions – The Bulgarian Carpathian – Balkan area. Geol. Inst. D. Stur – Bratislava, 303-307.
 2. Karagjuleva, J., C. Cancov, 1974. Fore-Balkan. In: Tectonics of the Carpathian-Balkan regions – The Bulgarian Carpathian-Balkan area – the Balkanides. Geol. Inst. D. Stura, Bratislava, 308-316.

 

1975

 1. Цанков, Ц. 1975. Белоградчишките феномени. Защита на природата., 4, София, 11 и 19.

 

1976

 1. Цанков, Ц. 1976. Върху посткимерския антиклнориев строеж на Балканидите и българските Краищиди. Геотект., тектонофиз. и геодин., 4, София, 65-78.
 2. Zagorcev, I., Tz. Tzankov, K. Sapundziev. 1976. Strain variation in a part of the Skrino antecline, district of Kjustendil, determined from deformed reduction spotss. Compt. rend. de l’Acad. Bulg. des sci., 29, 9, Sofia., 1333-1336.

 

1977

 1. Хаджиев, Г., Н. Кацков, Ц. Цанков. 1977. Литоложки и структурни изследвания на Мадарския конник. Музеи и паметници на културата, XVII, 4, София, 20-35.
 2. Tzankov, Tz. 1977. Typ und Besonderheiten der alpidischen Antiklinorien in den Balkaniden. XI congr. of the Carp.-Balk. Geol. Assoc., reports, Kiev, 159-160.
 3. Цанков, Ц., А. Атанасов, П. Боков, Н. Витанова. 1977. Девенският навлак – пример на локално навличане в Балканидите. Юбилейна научна сесия 30 години ГИ БАН, 28-29 ноември – София, доклади, резюмета, София., 51-53.

 

1978

 1. Пейве, А. В. (ред), В. Е. Хайн (ред) и колектив вкл. Ц. Цанков. 1978. Международная тектоническая карта Европы и смежных областей масштаба 1:2500000, Наука, Москва. – Peive, A. V. (edit.), V. E. Khain (edit.) et all. includ. Tz. Tzankov. 1978. International Tectonic Map of Europe and adjacent areas – scale 1:2500000. Nauka publishing house, Moscow (Russ. and Engl.).
 2. Бончев, Ек., И. Боянов, П. Гочев, И. Загорчев, Ю. Карагюлева, В. Костадинов, С. Савов, Ц. Цанков. 1978. Болгария. В: Тектоника Европы и смежных областей (Варисциды, эпипалеозойские платформы, Альпиды). Обясн. записка к междунар. тект. карте Европы и смежныхобластей масштаба 1:2500000, Наука, Москва, 430-438. – Boncev, E., I. Boyanov, P. Gocev, I. Zagorchev, J. Karagyuleva, V. Kostadinov, S. Savov, Tz. Tzankov. 1978. Bulgaria. In: Tectonics of Europe and adjacent areas – Variscides, Epi-Paleozoic plarforms, Alpides. Nauka publishing house, Moscow, 458-466.

 

 1. Цанков, Ц., Ив. Загорчев. 1978. О киммерийском макроскладчатом строении Влахинского мегаблока. Докл. БАН, геология – тектоника, 31, 5, София 575-578.
 2. Цанков, Ц. 1978. Земетресенията и геоложкия строеж. Природа и знание,XXIX, 6, София, 10-13
 3. Цанков, Ц. 1978 Аерофотогеоложките методи. Природа и знание, XXIX, 10, София, 21-23.

 

1979

 1. Загорчев, Ив., Ц. Цанков, К. Сапунджиев. 1979. Раннеальпийские деформации в западной части Скринской антиклинтали. Геотект., тектонофиз. и геодин., 10, София, 31-61.
 2. Цанков, Ц., Ант. Атанасов, П. Боков, Н. Витанова. 1979. Девенският навлак – пример на локално навличане в Балканидите. Геотект., тектонофиз. и геодин., 8-9, София, 93-111.
 3. Haydutov, Iv., M. IturraldeVinent, Tz. Tzankov. 1979. La falla Camaguey. VIII Jornada cientifica del Inst. de Geol. y Paleont. de la Acad. de Cienc. de Cuba, Habana,11.
 4. Cabrera, R., D. Tchounev, Tz. Tzankov. 1979. Modelo litoestratigrafico y estructural de los depositos vulcanogeno-sedimentarios entre Vidot y Sierra de Najassa (zona Zaza, Camaguey). VIII Jornada cientifica del Inst. de Geol. y Paleont. de la Acad. de Cienc. de Cuba, Habana,11.
 5. Yanev, S., Tz. Tzankov. 1979. Estructura de la secuencia paleogenica del area del rio Saramaguacan. VIII Jornada cientifica del Inst. de Geol. y Paleont. de la Acad. de Cienc. de Cuba, Habana, 22.

 

1980

 1. Дабовски, Хр., Ю. Карагюлева, В. Костадинов, С. Стоянов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков. 1980. Деформации в мраморите от находищата Петрово и Илинденци. Геотект., тектонофиз. и геодин., 11, София, 40-51.
 2. Цанков, Ц., Н. Кацков. 1980. Структурна обстановка на Същинския Предбалкан между Огоста и Янтра. В: Нефтегазоносност на Предбалкана(между Огоста и Янтра), Техника, София, 55-57.
 3. Хаджиев, Г., Н. Кацков, Ц. Цанков. 1980. Геолого- структурна обстановка в района на Ивановските скални църкви. Музеи и паметници на културата, 6, 80, София., 25-36.

 

1981

 1. Георгиев, Е., Ц. Цанков, 1981. Киммерийские и австрийские деформации в Шипченской Стара планине. В: Складчато-надвиговое строение Средней Стара планины. Гид раб. совещ. и полевых работ раб. групп. 4.2. – пробл. IX ПКМСС, София, 21-55.
 2. Пиронков, Пр., С. Стоянов, Ц. Цанков, Е. Георгиев. 1981. Общие черты строения Старопланинского гранитного надвига. В: Складчато-надвиговое строение Средней Стара планины. Гид раб. совещ. и полевых работ раб. групп. 4.2. – проблем IX ПКМСС, София, 78-108.
 3. BacMoszaszwili, M., I. Gamkrelidze, W. Jaroszewszki, Er. Schroeder, S. Stojanov, Tz. Tzankov. 1981. Thrust zone of Krizna nappe at Stoly in the Tatra Mts(Poland), Studia Geoleogica Polonica, LXVIII, Warszawa, 61-73.

 

1982

 1. Stoyanov, S., Tz. Tzankov. 1982. Morphology and development of fold-thrust paragenesis in layered models. In: Alpine structural elements: Carpathian-Balkan-Caucasus-Pamir orogene zone, Multilateral Cooperation of Acad of Sci of socialis countr. Problem Commision IX, Woorking groups 4.1 and 4.2, Bratislava, 183-199.
 2. Цанков, Ц., Н. Кацков. 1982. Анализ на пфалцкия и на старокимерския структурен план в Тетевенско. Годишн. на Комитета по геология, 23, София, 141-155.

 

1983

 1. Цанков, Ц. 1983. Алпийски деформации в Светиилийските височини. Геотект., тектонофиз. и геодин., 16, София, 19-42.

 

 1. Бранков, Г. (ред.), Бончев, Е. (ред.), Игнатов, Н. (ред.), Бончева, Х. (ред.), Христосков, Л. (ред.), Паскалева, И. (ред.) и колектив (включително Ц.В.Цанков). 1983. Земетресението Вранча – 1977 г. Последствия в НР България. Изд. Българска Академия на науките – 551.4, София, 428.

 

1984

 1. Бакиров, А., М. Бац Мошашвили, К. Брежнянски, Е. Георгиев, П. Пиронков, Й. Славковски, С. Стоянов, Ц. Цанков, В. Ярошевски. 1984. Структурная характеристика южной полосы Старопланинского гранитного надвига между гор. Сопот и дер. Тыжа (Центральные Балканиды). Геотект., тектонофиз. и геодин., София, 19-42.

 

1985

 1. Perez Oton, J., Yarmoliuk, V.(eds) y colegia de autores, incl. Tz. Tzankov. 1985. Mapa Geologica de la republica de Cuba. Escala 1:500000. Minist. de la Industria basica, La Habana.

 

1986

 1. Tchounev, D., Tz. Tzankov, S. Yanev. 1986. A model of the Cretaceous volcanic islands arc in Central Cuba. Contributions of bulgarian geologist, Tehnika publishing house, S.ofia, 117-125.
 2. Talavera Coronel, F., B. Echevarria, D. Tchounev, S. Yanev, Tz. Tzankov. 1986. Caracteristicas generales del vulcanismo en la region Ciego de Avila-Camaguey-Las Tunas(Cuba). Ciencias de la Tierra y del Espacio, 11, Habana, 15-25.
 3. Echevarria, B., F. Talavera Coronel, D. Tchounev, Tz. Tzankov. 1986. Dates preliminares sobre el arco volcanico cretacico en la region Rio Jobabo – Ciudad Las Tunas(Cuba). Ciencias de la Tierra y del Espacio, 11, Habana, 37-48.
 4. Цанков, Ц. 1986. Тип и особенности на балканидните антиклинории. Автореферат на докторска дисертация. ГИ БАН, София, 35.

 

1987

 1. Динкова, Й., Ив. Загорчев, Ц. Цанков. 1987. Взаимоотношения между староалпийските деформации в Трънския антиклинорий. Геотект., тектонофиз. и геодин., 20, София, 33-48.
 2. Цанков, Ц. 1987. Забележителен юбилей за българската геология. Природа, 4, София, 81-84.

 

1988

 1. Цанков, Ц. 1988. Проблемы позднеалпийской разломной тектоники в пределах Среднегорского антиклинория.В: Линеаменты как структурные сочленение разновозрастных складчатых областей и их металогении. ПК IX МСАНСС „Земная кора – структура, эволюция и металлогения“. Изд. БАН, София, 155-170.
 2. Boyanov, I., C. Dabovski, P. Gocev, A. Harkovska, V. Kostadinov, S. Shanov, Tz. Tzankov, I. Zagorcev. 1988. A new view on the Alpine Tectonic Evolution of Bulgaria. First Bulg.-Greek Symposium of Geological and Physico-Geographical probl. of the Rhodope Massiv. Smolyan-Bulgaria, 16-19 september, abstracts, Kliment Ohridski university, Sofia, University press, Sofia, 32-33.
 3. Ianev, S., M. Iturralde-Vinent, Tz. Tzankov. 1988. Estratigrafia de los depositos campaniano-maestrichtianos del territorio Ciego de Avila-Camaguey (Cuba Central). Editoral Academia Bulgara de ciencias, Sofia.
 4. Tzankov, Tz. S. Ianev. 1988. Estructura interna de la cobertura sedimentaria del Arco Volcanico Insular en la parte sur de Camaguey. En: Contribucion a la Geologia del territorio Ciego de Avila-Camaguey(Cuba Central). Editoral Academia Bulgara de Ciencias, Sofia.
 5. Ianev, S., Tz. Tzankov. 1988. Estructura de las formaciones paleogenas en la cuenca del Rio Saramaguacan (Gamaguey). En: Contribucion a la geologia del territorio Ciego de Avila-Camaguey(Cuba Central). Editoral Academia Bulgara de Ciencias, Sofia.
 6. Tchounev, D., S. Ianev, R. Cabrera, Tz. Tzankov. 1988. Litoestratigrafia del complejo vulcanogeno-sedimentario cretacico del territorio Ciego de Avila-Camaguey-Las Tunas. En: Contribucion a la geologia del territorio Ciego de Avila-Camaguey (Cuba Central), Editoral Academia Bulgara de ciencias, Sofia.

 

1989

 1. Трошанов, Н. В., Ц. Цанков, Ю. Кирова. 1989. Литостратиграфска и хидрогеоложка характеристика на Златийско-Бързийския триаски хидрогеоложки резервуар (Северозападна България). Спис. Бълг. геол. д-во, 50, 1, София, 106-123.
 2. Tzankov, Tz., B. Echevarria, D. Tchounev, S. Yanev. 1989. Particularidades estructurales fundamentales del Arco volcanico cretacico en Cuba Central. Geologia/Geology’89 – Primer Congreso Cubano de Geologia, resumenes, La Habana, 87.
 3. Tchounev, D., S. Yanev, B. Echevarria, L Dias de Viallalvialla, Tz. Tzankov, A. Goranov, F. Talavera Coronel, R. Cabrera. 1989. Correlation del complejo vulcanogeno-sedimentario del Arco volcanico cratacico en Cuba Central. Criterios empleados. Unificacion de la litoestratigrafia. Geologia/Geology’89 – Prtimer Congreso Cubano de Geologia, resumenes, La Habana, 93.
 4. Tzankov, Tz., B. Echevarria, D. Tchounev, S. Yanev, F. Talavera Coronel. 1989. Tectonica del Arco Volcanico Cretacico en la region entre el Rio Jobabo y Las Tunas. Geologia/Geology’89 – Primer Congresso Cubano de Geologia, resumenes, La Habana, 99.
 5. Tzankov, Tz., S. Yanev. 1989. Estructura interna de la cobertura propia del Arco Volcanico Insular al sur de Camaguey (El sobrecorrimiento Chorrillo). Geologia/Geology’89 – Primer Congreso Cubano de Geologia, resumenes, La Habana, 111-112.
 6. Цанков, Ц. 1989. Относно начина на публикуването на регионалните структурни изследвания. Спис. Бълг. геол. д-во, 2, София, 130-131.
 7. Цанков. Ц. 1989. О западной окраине Лудокамчийского синклинория. Докл. БАН, 42, 11, София, 71-73.
 8. Цанков, Ц. 1989. Генезис альпийских структур в Балканском регионе. Карп. Балк. геол. ассоц., XIV конгр., доклады, София, 454-457.
 9. Dabovski, C., I. Boyanov, A. Harkovska, Tz. Tzankov, I. Zagorcev, J. Karagyuleva, V Kostadinov, M. Paskalev. 1989. Late Alpine collisional orogen on the Balkan Peninsula. Carp.-Balk. Geol. Assoc., XIV Congr., reports,S., 499-502.
 10. Боянов, Ив., Ц. Цанков. 1989. Структурно-формационная карта М 1:1 000 000 для европейских стран членов СЭВ, СФРЮ и сопредельных территорий листа 31 и 32 охватывающих территории Болгарии с частью Северной Греции и Северозападной Турции (основа для металогенетической карты на туже область), СССР, Москва.
 11. Боянов, Ив., Ц. Цанков. 1989. Обяснительная записка структурно-формационной карты европейских стран членов СЭВ и сопредельных территории листа 31 и 32 – охватывающих территории Болгарии с чястью Северной Греции и М 1:1 000 000 для Северозападной Турции (основа для металлогенетической карты на туже область), СССР, Москва.
 12. Филипов, Л., А. Дечева, Е. Коюмджиева, Н. Попов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков. 1989. Картен лист Заечар и Бор от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000, Изд. Комитет по геология, София.

 

1990

 1. Филипов, Л., А. Дечева, Е. Коюмджиева, Н. Попов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков. 1990. Картен лист Видин от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000. Изд.Комитет по геология, София.

 

1991

 1. Ангелова, Д., М. Русева, Ц. Цанков. 1991. Върху строежа и еволюцията на Карловския грабен. Геотект., тектонофиз. и геодин., 23, София, 26-46.
 2. Tzankov, Tz., M. Paskalev, R. Nakov. 1991. Post-illirian mayor subdivision of the transitional area between the Middle and Eastern Balkan Mountains. Geol. balc. , 21, 1, Sofia., 41-58.

 

 1. Аладжова-Хрисчева, К., Л. Недялкова, Ц. Цанков. 1991. Стратиграфия и деформации палеогеновых отложении в западной и средней части Предбалканья и Стара планины. Geol. balc., 21, 6, София, 49-90.
 2. Русева, М., Д. Ангелова, Ц. Цанков. 1991. Картен лист Карлово от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000, Изд. Комитет по геология, София.
 3. Цанков, Ц., Л. Недялкова, К. Аладжова-Хрисчева, Д. Ангелова. 1991. Картен лист Червен бряг от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология, София.
 4. Цанков, Ц., Л. Недялкова, В. Ангелов, К. Аладжова-Хрисчева, Сл. Янев, Ив. Хайдутов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко. 1991. Картен лист Враца от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 5. Янев, Сл., Ив. Хайдутов, Р. Димитрова, Ц. Цанков, В. Ангелов, К Илиев, Пл. Чумаченко, Р. Маринова, Ив. Русанов.1991. Картен лист Ботевград от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд.Комитет по геология и минералните ресурси, София

 

1992

 1. Цанков, Ц., Р. Наков, Н. Недялков, Д. Ангелова.1992. Картен лист Нова Загора от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 2. Янев. С., Р. Димитрова, Д. Чунев, Ц. Цанков, Д. Тронков, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Ив. Русанов, Ив. Хайдутов, Р. Маринова, Т. Николов, Я. Герчева, П. Петров. 1992. Картен лист София от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси,София.
 3. Yanev, Sl. N., D. L. Tchounev, Tz. V. Tzankov. 1992. The Cretaceous volcanic-sedimentary complex of Central Cuba (unifed lithostratigraphy and paleogeodynamic setting). Paleontologie et stratigraphie d’Amerique Latine. Table ronde Europeene, resumes, Lyon, 7-9 juillet, Lyon, 50.
 4. Цанков, Ц. 1992. Хайдутов, Ив. Сл. 1991. Произход и еволюция на докамбрийския Балкано-Карпатски офиолитов сегмент. Спис. Бълг. геол. д-во, рецензия и книжнина, LIII, 2, София, 120.

 

1993

 1. Yanev, Sl. N., D. L. Tchounev, Tz. V. Tzankov. 1993. El complejo volcano-sedimentario cretacico de Cuba Central (unificacion litoestratigrafica y ambiente paleogeodinamico). Paleontologie et stratigraphie d’Amerique Latine. Table ronde Europeene, Lyon, 7-9 juillet 1992, Docum. Lab. Geol. Lyon, 125, 223-240.
 2. Tzankov, Tz. 1993 Geodynamic evolution of the active margin of the Moesian microplate. In: Aktive Kontinentalrander in Gegenwart und Vergangenheit. 83 Jahrestagung der Geologischen Vereinigung Deutschlands, Abstracts, Berlin, 25-27 Februar, Berlin, 35-36.
 3. Tzankov, Tz. 1993. On the Late Alpine tectonic structure of a part of the Middle Stara Planina mountain range between Yantra and Veselina rivers. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci.,46,3, Sofia, 67-71.
 4. Хайдутов, Ив., Р. Димитрова, Ц. Цанков, Т. Николов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Д. Тронков, Сл. Янев.1993. Картен лист Берковица от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 5. Чешитев, Г., Т. Николов, и др. вкл. Ц. Цанков. 1993. Картен лист Троян от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000, Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 6. Tzankov, Tz., N. Katzkov, S. Stojanov. 1993. A new variety of circular structures in the Rhodope mountains. Compt. rend. de l’Acad. Bulg. des Sci.,46,4, Sofia, 69-71.
 7. Цанков, Ц. 1993. Васил Костадинов (24.11.1931- 03.06.1992). Спис. Бълг. геол. д-во, LIV,1, София, 149.
 8. Загорчев, Ив. Ц. Цанков. 1993. Тектонската номенклатура – подготовка за Национален конгрес на България. Спис. Бълг. геол. д-во, LV, 1, София, 132-134.
 9. Tzankov, Tz. V., B. C. Burchfiel, M. Emery. 1993. Tectonic development of Northwest and Nord-Central Bulgaria. In: Maxus Energy Corporation – Geological Studies and Oil and Gas Potential.
 10. Nikolov, T., Tz. Tzankov. 1993. New data of the Bresnicaformation distribution (Upper Jurassic- Lower Cretaceous, Western Forebalkan). Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci., 46, 9, Sofia, 73-76.
 11. Цанков, Ц. 1993. За непреходността в творчеството на проф. Стефан Бончев(1870 – 1947). Спис. Бълг. геол. д-во, LV, 1, София, 138-142.
 12. Tzankov, Tz., N. Katzkov, S. Kuleva. 1993. Circular structures in the Forebalkan and Stara Planina Mountain between the rivers of Barzija and Yantra. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci.,46, 11, Sofia, 73-76.
 13. Цанков, Ц., Л. Василев. 1993. Васил Костадинов 24.11.1931 – 03.06.1992. Спис. Бълг. геол. д-во, LСV, 1, София, 149.
 14. Цанков, Ц., Л. Недялкова, Ив. Хайдутов, Сл. Янев, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Н. Рускова, Хр. Хрисчев, К. Аладжова-Хрисчева. 1993. Картен лист Габрово от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 15. Tzankov, Tz., 1993. On the Late Alpine Tectonic Structure of a part of the Middle Stara Planina Mountain Range between Yantra and Veselena rivers. Compt. Rend de l’Acadf bulg des Sci., 46, 3, 67 – 70.

 

1994

 1. Цанков, Ц., Л. Недялкова, К. Аладжова-Хрисчева, Д. Ангелова.1994. Обяснителна записка на картен лист Червен бряг от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100000. Изд. Комитет по геология, София, 86.

143.Русева, М., Д. Ангелова, Ц. Цанков. 1994. Обяснителна записка на картен лист Карлово от Гeоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология, София, 60.

 1. Хайдутов, Ив., Сл. Янев, Д. Тронков, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Ц. Цанков, Р. Димитрова.1994. Картен лист Пирот от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 2. Цанков, Ц. 1994. Първият. Спис на Бълг. геол. д-во, 55, 3, София, 1-8.
 3. Tzankov, Tz. 1994. About the nature of the Transshopp suture. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci. 47, 6, Sofia, 41-44.
 4. Цанков, Ц. 1994. България престана да бъде тера инкогнита благодарение пионерите на геологията. Континент, 79 – 11.04.1994, 13,София.
 5. Цанков, Ц. 1994. Съвременни представи за геоложкия строеж на Врачанско с оглед на хидрогеоложките условия на района. Конференция по водоснабдителния проблем на Враца, 6 април, Дом на науката и техниката, доклади, Враца, 17-22.
 6. Цанков, Ц. 1994. Регионална структурна характеристика на Врачанско с оглед на водоснабдителния проблем. Конференция по водоснабдителния проблем на Враца, 6 април, Дом на науката и техниката, доклади, Враца, 45-52.
 7. Цанков, Ц. 1994. Генерации от кръгови структури в западната и средната част на Предбалкана, Стара планина и на Средна гора. Конфер. на Бълг. геогр. д-во, София, 30-31 март, доклади, София, 118-123.
 8. Цанков, Ц. 1994. Генерации на кръгови структури в средната и източната част на Стара планина и Средна гора. Конференция на Бълг. геол. д-во, 30-31 март -София, доклади, София, 118-123.

 

 1. Цанков, Ц. 1994. Пионери на българската геология. Природа, 2, София, 82-89.
 2. Tzankov, Tz.1994. About the tectonic position of the Upper Eocene deposits to the west of Gurcovo town (Middle Stara Planina Mountain). Compt. Rend. Bulg. Acad. of Sci., 47, 8, Sofia, 77-80.
 3. Tzankov, Tz.1994. Circular structures in Sredna Gora Mountain (Middle Bulgaria). Compt. Rend. Bulg Acad. of Sci., 48, 9, Sofia, 45-48.
 4. Yanev, Sl., Tz. Tzankov, Il. Bonceva. 1994. Lithostratigraphy and Late Alpine structure of the Paleozoic Terrains in the Shipka part of Stara Planina Mountains. Geol. balc., 25, 2, Sofia, 3-27.

156.Tchoumatchenco Pl., T. Nikolov, D. Kozhukharov, B. Benev, P. Gocev, N. Katzkov, Kh. Khrischev, M. Moev, Zdr. Nikolov, I. Slavov, D. Stoitchev, Tz. Tzankov, N. Zidarov. 1994. Le Cretace inferieur dans le Massif de Ouarsenis et les Monts de Tiaret (Hauts Plateaux oranais). Geol. balc., 25, 2, Sofia, 27-60.

 1. Цанков, Ц.1994. Първият български геолог. Минно дело и геология, XLIX, 7,София, 15-16.
 2. Цанков, Ц.1994. Hесторът на балканологията. Минно дело и гелогия, XLIX 8, София, 15-16.
 3. Николов, T, Ц. Цанков, Ст. Шанов, Б. Рангелов. 1994. Земетресенията – далече ли са от нас? Природа, 2, София, 20-31
 4. Tzankov, Tz.1994. Main geospheric aspects of the Quaternary climatic changes of the Eastern part of the Balkans. Eastern Europe and Global Changes. Workshop/Seminar, 3 – 10 October, 1994, Halkidiki, Greece, Abstracts, 3 p.

 

1995

 1. Yanev, S., Tz.Tzankov. 1995. Paleozoic evolution of the Bulgarian (Moezian) continental microplate. International Geological Correlation Program,roject 351 – Early Palleozoic Evolution in NW GondwanaNovember 5-11, 1995, reeports, Ankara, Turkey.
 2. Филипов, Л., А. Дечева, Е. Коюмджиева, Н. Попов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков. 1995. Обяснителна записка на картен лист Видин от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология, София, 60.
 3. Хайдутов, Ив., Р. Димитрова, Ц. Цанков, Т. Николов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Д. Тронков, Сл. Янев.1995. Обяснителна записка на картен лист Берковица от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 122.
 4. Цанков, Ц., Л. Недялкова, В. Ангелов, К. Аладжова-Хрисчева, Сл. Янев, Ив. Хайдутов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко. 1995. Обяснителна записка на картен лист Враца от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитета по геология и минералните ресурси, София, 102.
 5. Хайдутов, Ив., Сл. Янев, Д. Тронков, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Ц. Цанков, Р. Димитрова. 1995. Обяснителна записка на картен лист Пирот от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 78.

166.Цанков, Ц., Л. Недялкова, Ив. Хайдутов, Сл. Янев, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Н. Рускова, Хр. Хрисчев, К. Аладжова-Хрисчева. 1995. Обяснителна записка на картен лист Габрово от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минерални ресурси, София, 90.

167.Янев, С., Р. Димитрова, Д. Чунев, Ц. Цанков, Д. Тронков, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Ив. Русанов, Ив. Хайдутов, Р. Маринова, Т.  Николов, Я. Герчева, П. Петров. 1995. Обяснителна записка на картeн лист София от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 133.

 1. Цанков, Ц., Р. Наков, Н. Недялков, Д. Ангелова. 1995. Обяснителна записка на картен лист Нова Загора от Геоложката карта на България в мащаб 1:100000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 86.
 2. Янев, Сл., Ив. Хайдутов, Р. Димитрова, Ц. Цанков, В. Ангелов, К. Илиев, Пл. Чумаченко, Р. Маринова, Ив. Русанов. 1995. Обяснителна записка на картен лист Ботевград от Геоложката карта на България в мащаб 1:100000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 117.
 3. Филипов, Л., А. Дечева, Е. Коюмджиева, Н. Попов, Ив. Хайдутов, Ц. Цанков.1995. Обяснителна записка на картен лист Заечар и Бор от Геоложката карта на Н.Р.България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология, София, 43
 4. Бручев, И., Ц. Цанков, Л. Христосков, И. Вапцаров, И. Паскалева, Г. Милев. 1995. Природните рискове в литосферата на територията на България. Спис. Бълг. Акад. наук., CVIII, 1, София, 39-42
 5. Tzankov, Tz. D. Angelova, R. Nakov, B. C. Burchfiel, L. H. Royden. 1995. The Sub-Balkan graben system of Central Bulgaria. Basin Research, 8, 1-18.
 6. Roy, M., L. H. Royden, B. C. Burchfiel, Tz. Tzankov, R. Nakov. 1995. Flexural Uplift of the Stara Planina Range, Central Bulgaria. Basin Research, 8, 143 – 156.
 7. Цанков, Ц. 1995. Генерации на кръгови структури в Софийско и Кюстендилско (Западна България) В: Минерално-суровинна база на Кюстендилския регион – състояние и перспективи“ – науч. конференц. 26-27 май 1995, сборник доклади, София, 56-58.
 8. Хайдутов, И., Р. Димитрова, Ц. Цанков, Л. Филипов, Д. Чунев, Д. Тронков, Пл. Чумаченко, И. Сапунов, Н. Попов. 1995. .Картен лист Белоградчик от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси,София.
 9. Хайдутов, И., Р. Димитрова, Ц. Цанков, Л. Филипов, Д. Чунев, Д. Тронков, Пл. Чумаченко, И. Сапунов, Т. Николов, Н. Попов. 1995. Обяснителна записка на картен лист Белоградчик от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 144.
 10. Цанков, Ц., Л. Филипов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Н. Попов. 1995. Картен лист Монтана от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси,София.
 11. Цанков, Ц., Л. Филипов, И. Сапунов, Пл. Чумаченко, Т. Николов, Н. Попов. 1995. Обяснителна записка на картен лист Монтана от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 109.
 12. Цанков, Ц., Л. Филипов, Н. Кацков. 1995. Картен лист Казанлък от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София.
 13. Цанков, Ц., Л. Филипов, Н. Кацков. 1995. Обяснителна записка на картен лист Казанлък от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 61.
 14. Цанков, Ц., Л. Филипов, Н. Кацков. 1995. Картен лист Стара Загора от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси,София.
 15. Цанков, Ц., Л. Филипов, Н. Кацков. 1995. Обяснителна записка на картен лист Стара Загора от Геоложката карта на България в мащаб 1:100 000. Изд. Комитет по геология и минералните ресурси, София, 58.
 16. Yanev, S., Tz. Tzankov. 1995. Paleozoic evolution of the Bulgarian (Moezian) continental microplate. International Geological Correlation Program project 351 – Early Palleozoic Evolution in NW Gondwana, November 5-11, 1995, reeports, Ankara, Turkey, Ankara, 40.
 17. Tzankov, Tz. 1995. About the charackterisation of the tectonostratigraphic units. Compt. Rend. Bulg. Acad. of sci., 48. Sofia, 11-12.
 18. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. 2. Geological structure. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 5-6.
 19. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. Upper Cretaceous Subsystem and Paleogene System. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 13-14.
 20. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. 3. Tectonic structure. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 16 -24.
 21. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. The rocks of Belogradchik. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 27 -31.
 22. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. Tectonic relations between the Berkovitsa and Svoge tectonostratigraphic superunits at the village of Tserovo. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 36.
 23. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. Palaeogene section of the Pavolche formation on the road Mezdra Vratsa near the Moravitsa railway station. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 41.
 24. Nikolov, T., Tz. Tzankov. 1995. Western Stara Planina. Tectonic relations between the Cherepish Formation and the Sumer Formation at the village of Beli Izvor. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 41 -42.
 25. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. Tectonic relations between the Belogradchik and Kula tectonostratigraphic units at the village of Kladorub. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci., Sofia, 50 -51.
 26. Tzankov, Tz. 1995. Western Stara Planina. Geological and tectonic maps of the Western Stara Planina and Western Fore-Balkan. Geological Guidebook. Bulg. Acad. of sci. Sofia.

 

1996

 1. Nikolov, T., Tz. Tzankov. 1996. Tectonic relations between the Cherepish Formation and the Sumer Formation at the village Beli Izvor. Compt. Rend. Bulg. Acad. of sci., 49, 1 Sofia, 53-56.
 2. Zagorchev, I., I. Drandaki, Tz. Tzankov. 1996. IUGS Geosites from for Database on Geological Sites, and proposal for Geosites from, Balkan Geological Heritage List. Geologica Balcanica, 26, 1, Sofia, 9-12.
 3. Nikolov, T., Tz. Tzankov. 1996. Magura Formation (Lower Cretaceous, Western Fore-Balkan). Compt. Rend. Bulg. Acad. of sci., 49. 5, Sofia, 71-74.
 4. Zagorchev, I., Tz. Tzankov. 1996. Geological Sites of Special Scientific Importance (GSSSI): an approach to Bulgarian and Balkan geotopes. Geologica Balcanica, 26, 1, Sofia, 51 – 56.
 5. Tzankov, Tz., G. Nikolov. 1996. Neotectonic position of the Sofia Fault Basin. – In: Proceedings, International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana – First Working Group Meeting, October 31 – November 3, 1996, Sofia, 20-23.
 6. Tzankov, Tz., G. Nikolov. 1996. Recent bilateral listric destruction in West Stara Planina Mountain and the West Fore-Balkan, Bulgaria. Compt. Rend. Bulg. Acad of sci., 49, 4, Sofia, 53-54.

 

1997

 1. Tzankov, Tz., G. Nikolov. 1997. Neogene-recent bilateral listric destruction in East Stara Planina Mountain and East Fore-Balkan. – Compt. Rend. Bulg. Acad of sci 50, 3, Sofia, 55-57.
 2. Shanov, S., Tz. Tzankov, G. Nikolov, A. Boykova, K. Kourtev. 1997. Crustal Model and Recent Geodynamics of Sofia Complex Graben. –The 29th General Assembly of the IASPEI, 18-28 August 1997, Thessaloniki, Greece, Abstracts, Thessaloniki, 280.
 3. Nikolov, T., Tz. Tzankov. 1997. The Bulgarian Early Cretaceous basin in the Tethys panorama. Geologica Balcanica, 27, 1-2, Sofia, 3 6.

 

1998

 1. Шанов, С., А. Бойкова, Я. Костадинов, К. Куртев, Г. Николов, Ц. Цанков. 1998. Сеизмотектонско прогнозиране на максималните магнитуди на земетресения в Загорското понижение. – Четвърта национална научнопрактическа конференция по научното осигуряване на превантивната дейност и защита на населението при бедствия и аварии, София, 05.-06.11.1997, V, София, 177-182.
 2. Цанков, Ц., Куртев, К., Шанов, С., Николов, Г. 1998. Относно произхода на Горнотракийската депресия (югоизточната част на Балканския полуостров) Симпозиум „Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1928 г. в Чирпан-Пловдив“, София, 9 октомври 1998 г. , Сборник доклади, София, 113-118.
 3. Tzankov, Tz., C. Burchfiel, L. Royden. 1998. Neotectonic (Quaternary) map of Bulgaria – scale 1:500000. NSBN 954 -01 – X. Publishing House Grafica – 19, Sofia.
 4. Tzankov, Tz., C. Burchfiel, L. Royden. 1998. Explanatory Note to the Neotectonic (Quaternary) map of Bulgaria – scale 1:500000. NSBN 954 -01 – X. Publishing House Grafica – 19, Sofia, 12.
 5. Haubold, H., H. Mauritsch, Tz. Tzankov, K. Kourtev, G. Nikolov. 1998. Paleomagnetic characterisation of the Bulgarian part of the Moesian platform. – 6th Biennial Castle Meeting „New Trends in Geomagnetism”, 31 August – 5 September 1998, Castle of Hruba Skala, Czech Republic, Abstracts published in Geol. Carpatica, 49, 3, Praha, 196-197.
 6. Haubold, H., H. Mauritsch, Tz. Tzankov, K. Kourtev, G. Nikolov. 1998. Paleomagnetism of Upper Cretaceous to Neogene strata from the Moesian Microcontinent, Bulgaria. – In: XVI Congress of the Carpato-Balkan Geological Association, 30 August – 2 September, Vienna, Austria, Abstracts, Vienna, 205.
 7. Nakov, R., Tz. Tzankov, S. Petrusenko, P. Tchoumatchenco, I. Zagorchev, E. Dzhurova, Z. Iliev, E. Kozhoukharova, G. Nikolov, P. Petrov, T. Todorov, D. Tronkov. 1998. Some specifique features and problems of the geological heritage in Bulgaria. Progeo’98 Meeting of the geological heritage in Bulgaria. abstracts volume, Geol. Inst. BAS, Sofia, 42 – 43.
 8. Tzankov, Tz. 1998. The geological and historic heritage of the Belogradchik area. Progeo’98 Meeting of the geological heritage in Bulgaria. abstracts volume, Geol. Inst. BAS, Sofia, 63 – 64.
 9. Шанов, С., Ц. Цанков, Г. Николов, А. Бойкова, К. Куртев. 1998. Особенности на младата геодинамика на Софийския комплексен грабен. – Сп. Бълг. геол. д-во, 59, 1, София, 3-12.
 10. Цанков, Ц. 1998. Геоструктурни предпоставки на GPS изследванията в България. 50 год. ЦЛВГ при БАН, юбилейна научна сесия, доклади, София, 38-43.
 11. Tzankov, Tz., Nikolov, G. 1998. Contemporary geodinamic aspects of Bulgarian geodesy. – In: 50 Years of Central Laboratory of High Geodesy, 24 November 1998, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 53-61 (Engl. with Bulg. abstr.).

 

 1. Tzankov, Tz., Nikolov, G. 1998. Regional contemporary geodynamic position of Sofia Complex Graben end Vitosha Graben System. – In: Proceedings, International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana – Third Working Group Meeting, December, 2-5, Sofia,1-6.
 2. 21 Tzankov, Tz., 1998. North West Bulgaria. Short geological Guidebook ProGEO’98 – Bulgaria. ProGEO Bulgarian National Working Groupq Geol. Inst BAS, Bulg. Geol. Soc., Sofia, 41.
 3. Krumova, Y., Tz. Tzankov, G. Baltakov. 1998. Neogen-contemporary deformationsin the eastern and southern margin of Sofia Complex Graben. – In: Report Fourth Working Group Meeting of the International „Expert Assessment of land subsidence related to hydrogeological and engineering geological conditions in the region of Sofia, Skopie and Tirana”, Sofia, 1998, 50 -55.

 

1999

 1. Цанков, Ц. 1999. Същност и валидност на понятието „неотектоника” в българската геоложка литература. Юбилейна научна конференция „Половин век системно и кондиционно геоложко картиране в България” – НИИ “Геология и геофизика”, София, 25-26 февруари 1999, сборник резюмета, Дом на науката и техниката, София, 95-96.
 2. Николов, Т., Ц. Цанков. 1999. В зората на балканската геология. Природа, 1999, 1-2, София, 113-121.
 3. Цанков, Ц. 1999. Учителю, новите научни факти са против Вас.Природа, 1999, 1, София, 40-44.
 4. Цанков, Ц., Н. Спасов, Г. Николов. 1999. За характера на къснопалеогенското и неогенското релефообразуване и ландшафт в Югозападна България. В: Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна. Симпозиум „95 години от земетресенията Крупник-Кресна 1904 год.”, 27-28 април 1999 – Благоевград, доклади, София, 85-94.
 5. Николов, Т., Ц. Цанков, 1999. Нови данни за Батошевската литостратиграфска единица (долна креда, Предбалкан). Спис. Бълг. геол. д-во, LIX, С.
 6. Николов, Т., Ц. Цанков, 1999. Позицията на Салашката свита (долна креда) в района на Драгоман, Софийско. Спис. Бълг. геол. д-во, LIX, С.
 7. Krumova, Y., Tz. Tzankov, G. Baltakov. 1999. Neogene-Contemporary deformations in the Eastern and Southern margin of Sofia Complex Graben. „Expert assessment of Land Subsidance relatet to hydrogeological and engineering geological conditions in the regions of Sofia, Skopie and Tirana“. Unescu and BAS International Project, fourth working group meeting, December 3-6, 1999, Sofia, Proceedings, Sofia, 42-46.

 

2000

 1. 224. Tzankov, Tz., N. Popov, G. Nikolov. About the Neogene tectonic evolution of Bulgaria. Compt. Rend. Bulg. Acad. of sci., 53, 3, Sofia, 63 – 66.
 2. 225. Tzankov, Tz., K. Kourtev, G. Nikolov, S. Shanov. 2000. Abouth the Thracian Depression Origin (SE part of the Balkan Peninsula). Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Investigstions of the Chirpan-Plovdiv Region related to the 1928 Earthquake, Reports on Geodesy, Warsawian University of Technology, 3 (48), 2000, 67-72.
 3. 226. Tzankov, Tz., N. Spassov, G. Nikolov. 2000. On the charakter of Late Paleogene and Neogene relief and landscape building in South West Bulgaria. Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Investigstions of the Chirpan-Plovdiv Region related to the 1928 Earthquake, Reports on Geodesy, Warsawian University of Technology, 4 (49), 2000, 137-144.
 4. 227. Tzankov, Tz., N. Spassov, G. Nikolov. 2000a. Role of the circular structures for the contemporary relief building in Mesta River Valley (South West Bulgaria and North Greece). Geodynamic investigations on the territory of Bulgaria, Investigstions of the Chirpan-Plovdiv Region related to the 1928 Earthquake, Reports on Geodesy, Warsawian University of Technology, 4 (49), 2000, 189-194.
 5. Burchfiel, C., Nakov, R., Tzankov, Tz., Royden, L. 2000. Cenozoic extension in Bulgaria and northern Greece: the northen part of the Aegean extensional regime. In: Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area= Geological Societyq London, Special Publicationsq 173, 325-352.
 6. Ангелова, Р., Босилков, А., Евлогиев, Й., Евстатиев, Д., Йовчев, С., Карастанев, Д., Павлов, Ив., Петков, Ц., Стайков, П., Стоев, Д., Тодоров, К., Тонев, K., Хрисчев, Хр., Цанков, Ц., Шанов, С. 2000. АЕЦ Белене – допълнитални геоложки проучвания. Геол. инст. БАН, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София, 120.
 7. 230. Tzankov, T., Nikolov, G. 2000. On the Late Oligocene – Middle Neogene Fundamental Change in the Regional Stress Field in the Northeastern Part of the Balkan Peninsula. 3rd National Geophisical conference „Geophisics into the New Century“ and Geological Conference „Bulgarian Geology at the Thershold of the 21st Century – New Ideas and Perspective“, 11-13 October 2000, Book of abstracts, Sofia, 167.
 8. 231. Krumova, Y., Tzankov, T. 2000. Peculiarities of the Dome-like circular structures in the North Eastern Part of the Ihtimanska Sredna Gora Mountain (Sofia District, Bulgaria). International Scientific Session „50 years Institute of Geography BASq November 2000, Proceedings, Institute of Geography BAS, Sofia, 69-78 (Engl. with Bulg. abstr.).
 9. Стоянов, К., Цанков, Ц. 2000. Особенности на неогенско-съвременната структурна мозайка на Петричката котловина. Международна научна сесия „50 години Географски институт БАН“, Доклади, Географски институт БАН, София, 79-85 (бълг. с англ. резюм.).
 10. 233. Vatseva, R., Tzankov, T. 2000. Contemporary conceptions about the Alpine and post-Alpine structural setting in parts of Western Forebalkan on the basis of satellite images. International Scientific Session „50 years Institute of Geography BASq November 2000, Proceedings – second – forth band, Institute of Geography BAS, Sofia, 335-344.

 

2001

 1. Цанков. Ц., 2001. Основни черти на сеизмичния риск в България. Научна сесия на ВСУ/2001, София, 31 – 37.
 2. Nakov, R., B.C. Burchfiel, Tz. Tzankov, L. Royden. 2001. Late Miocene to recent sedimentary basins in Bulgaria. Geol. Soc. of America, MCH088, 1 – 28 (impact factor 2.033).
 3. Цанков, Ц., 2001. Основни черти на сеизмичния риск в България. Научна сесия на ВСУ/2001, София, 31-37.

 

2002

 1. Цанков, Ц., 2002. Основни черти на фанерозойското развитие на българските земи. В: География на България – География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.20. Издателство Форком, София, 123.
 2. Цанков, Ц. В., Ю. Крумова, 2002. Геоложки (литолого-стратиграфски) строеж – мащаб 1:150 0000. В: География на България – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.18. Издателство Форком, София, 108 – 109.
 3. Цанков, Ц. В., Ю. Крумова, 2002. Късноалпийски тектонски строеж – мащаб 1:1500 000. В: География на България – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.19. Издателство Форком, София, 116 – 117.
 4. Цанков, Ц. В., Ю. Крумова, 2002. Блок-профили на късноалпийския тектонски строеж на Предбалкана, Стара планина, Задбалканските полета и Следна гора (приблизителен  мащаб на картната основа 1:2 000 000). В: География на България –  География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.20. Издателство Форком, София, 123.
 5. Цанков, Ц. В. 2002. Блок-схема на листрични разсядания (принципен модел). В: География на България – География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.22. Издателство Форком, София, 129.
 6. Цанков, Ц. В. 2002. Неогенски геотектонски обстановки – мащаб 1:3 000 000. В: География на България – География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.31. Издателство Форком, София, 132.
 7. Цанков, Ц. В. 2002. Схема на съвременното разположение на основните неогенско-кватернерни блокове и посоката на техните предполагаеми хоризонтални придвижвания през неогенско-съвременната геодинамична еволюция – мащаб 1:3 000 000. В: География на България – География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.32. Издателство Форком, София, 132.
 8. Цанков, Ц. В. 2002. Схематична палинспастична реконструкция на първичното (раннонеогенско) разположение на основните неогенско-кватернерни блокове – мащаб 1:3000000. В: География на България – География – Физическа и Социално-икономическа География, Раздел 1: Релеф – фиг. 1.33. Издателство Форком, София, 133.

 

 1. Цанков, Ц. 2002. Предпоставки за неогенско-кватернерната геодинамична еволюция на България. В: Научните приноси на проф. Димитър Яранов, доклади – 1-ви том. Международна Научна конференция в памет на проф. Д.Яранов – Варна, септември 2002. Издание на Географския институт на БАН – isbn 954-9531 – 11 – 2, София, 134-141.
 2. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, M. Ivanov, L. Terziyska, 2002. Geomorphology of the Struma River Walley Widening of Blagoevgrad (South West Bulgaria). In: Scientific contributions of Prof. Dimitar Yaranov, reports – first part. International Scientific Conference in memory of Prof. Dimitar Yaranov – Varna, September 2002. Publishing House of Geographical Institute of BAS – isbn 954-9531 – 11 – 2, Sofia, 262-269.
 3. Цанков, Ц., Ю. Крумова, 2002. Относно произхода на Лозенската планина (Софийско, Западна България). В: Научните приноси на проф. Димитър Яранов, доклади – 1-ви том. Международна Научна конференция в памет на проф. Д. Яранов – Варна, септември 2002. Издание на Географския институт на БАН – isbn 954-9531 – 11 – 2, София, 270-277.

 

2003

 1. Burchfiel, B. C., R. Nakov, Tz. Tzankov. 2003. Evidence from the Mesta half- graben, SW Bulgariafor the Late Eocene beginningof Aegean extension in the Central Balkan Peninsula. Tectonophysics 375 (2003) 61-76.
 2. Цанков, Ц., Кр. Стоянов. 2003. Актуалност на трансграничните геоморфоложки изследвания между Югозападна България и Източна Македония. Изд. Бълг. Геополит. д-во и ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, доклади пред научно практическа конференция, 50 – 55.
 3. Цанков, Ц., М. Михайлов, Кр. Стоянов, М. Иванов. 2003. Предпоставки за извършване на геоекологичен мониторинг в поречието на река Струмешница. Изд. Бълг. Геополит д-во и ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, доклади пред научно практическа конференция, 68 – 74.
 4. Цанков, Ц., Кр. Стоянов, Ю. Крумова. 2003. Морфоструктура на Люлин планина (Софийско, Югозападна България). В: Сборн. Науч. трудове – Природни науки 2003 на Шуменския университет, ф-тет по природни науки, Шумен, 216 – 218.
 5. Цанков, Ц., Кр. Стоянов. 2003. Относно геоморфоложкото райониране на България. Научна конференция, Съюз на учените – Стара Загора, 50 – 54.
 6. Цанков, Ц., 2003. Асиметричната разчлененост на релефа – фактор за устойчивото развитие на околната среда (на примера на Югозападна България). Екология и индустрия, 5, 1-3, 189 –190.
 7. Цанков, Ц., Г. Алексиев. 2003. Mястото и ролята на формирането на морфоструктурния план на територията на България. География – Юбилеен сборник 30 години Шуменски университет, Унив. Издат. Шумен, 15 – 24.
 8. Цанков, Ц., Ю. Крумова, Кр. Стоянов. 2003. Неогенско-съвременна геодинамика на планинския масив Петрус ( Софийско, Западна България). Проблеми на географията, 3-4/2003.

 

 

2004

 1. Цанков, Ц., Н.Спасов, Кр. Стоянов, 2004. Миоценски природни обстановки и неогенско-съвременна геодинамика на Средна Струма. Изд. Югозападен университет „Неофит Рилски”, монографична серия, Благоевград .
 2. Tzankov, Tz., N. Spassov. 2004. Principal characteristics of the NeogeneQuaternary geodynamic evolution of SouthWest Bulgaria. 5th International Symposium of Easten Mediterranean Geology, Tessaloniki, Greece, 14-22 April 2004, Proceedings, 1, 408 – 410.
 3. 258. Spassov, N., Tz. Tzankov, D. Geraads. 2004. Late Neogene Environments of South West Bulgaria. 5th International Symposium of Easten Mediterranean Geology, Tessaloniki, Greece, 14-22 April 2004, Proceedings, 1, 504-506.
 4. Цанков, Ц. 2004. Релефът като природен ресурс. Екология и индустрия. Изд. Балк. Акад. Наука и култура.р ISSN1311-2783, София, 208 – 210.
 5. Цанков, Ц., К. Стоянов, Е. Патарчанова, В. Дракалски. 2004. Стопанско-географски особенности на Осоговско-Огражденската планинска морфоструктурна група. Науч. Междунар. Конференц. Стара Загора 2004, доклади, Съюз на учените в Стара Загора, доклади, 5, 334-339.

 

2005

 1. Цанков, Ц., Н. Спасов, К. Стоянов. 2005. Неогенско-кватернерна палеогеография и геодинамика на Средна Струма (Югозападна България). Унив. Издат. „Неофит Рилски” – Благоевград, ISBN 954-680-365-0, Благоевград, 199.

262.Спасов, Н., Д. Жераадс, Ц. Цанков. 2005. В търсене на изкопаеми хоминоиди:природната обстановка в късния миоцен на България. Сборник доклади. Научна конференция на Природоматематическия факултет – ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, 311-319.

 1. 263. Stoilov, D., Tz. Tzankov, K. Stoyanov. 2005. On the Complex Charakter of the Future Tourism in South West Bulgaria. In: International Symposium „Science, Tourism, Cadres”, Bansko, 114 – 118.
 2. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, A. Milikina. 2005. Nature and morphostructure of Kozhuh monoklinal volcanic hill. International Scientific Conference FMNS’2005, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 171-179.
 3. 265. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, E. Georgiev. 2005. Morphostructural characteristics of Vlahina catchement river basin. International Scientific Conference FMNS’2005, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 164-170.
 4. 266. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, R. Vakanina. 2005. Morphostructural preconditions of the seismic activity of Kresna Gorge. International Scientific Conference FMNS’2005, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 153-163.
 5. 267. Tzankov, Tz. 2005. About the evolution and characterof the post Early Pleistocene morphogenesis in Vitosha morphostructural zone. Problems of Geography, 1-2, Sofia, 27-36.
 6. Цанков, Ц., Ю. Крумова, К. Стоянов. 2005. Геоморфоложка същност и позиция на Бистришкия блок (Софийско, Югозападна България). Проблеми на географията, 1-2, София, 37-45.
 7. 269. Tzankov, Tz., K. Stoyanov. 2005. Morphostructural characteristics of Belasitsa Linear Complex Horst Morphostructure. Зборник од третиот конграс на географите на Република Македониjа. Македонско географско друшство, Скопие, 15-16 октомври 2005, Скопие, 103 -110.

 

2006

 1. Spassov, N., T. Tzankov, D. Geraads. 2006. Late Neogene stratigraphy, biochronology, faunal diversity and environments fo South West Bulgaria (Struma River Valley). Geodiversitas, 28, 3, Paris, 477-498.
 2. 271. Цанков, Ц. 2006. Каменистата пътека. Изд. „Графика 19”, ISBN-10: 954- 9764-27-3; ISBN-13: 978-954-9764-27-7, София, 60.

 

2007

 1. Tzankov, T., K. Stoyanov. 2007. Morphostructure of Slavyanka Mountain. Compt. Rend. De l’Acad. Bulg des Sci., Sofia, 60, 8, 857- 862.
 2. 273. Цанков, Ц. 2007. Трохи от живота. Изд. „Графика 19”, ISBN-978-954-9764-29-1, София,32.
 3. 274. Tzankov, Tz. 2007. One pressing nessesity of the natural tourism in South Western Bulgaria. In: Tourism in the new Millennium – International scientific conference, 15th anniversary of the establishment of the major of tourism in the faculty of economics – South-West University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad, june18-20.07, University press, ISBN978-954-690-487-7, 1, 210-211.
 4. 275. Tzankov, Tz., 2007. Late Quaternary Morphogenesis in South-West Bulgaria. International scientific conference of the Faculty of mathematics and natural sciences in the South-West University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad, june 6-10. 2007, plenar report.
 5. 276. Tzankov, Tz., I. Drenovski. 2007. About the regional classification schemes and models in the geomorphology and physical geography in Bulgaria. International scientific conference of the Faculty of mathematics and natural sciences in the South-West University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad, june 6-10. 2007, isbn 978-954-680-537-9, Blagoevgrad, 197-199.
 6. 277. Tzankov, Tz., M. Mihailov. 2007. Hydro- and morphostructural peculiarities in the Blagoevgradska Bistritsa river catchment. International scientific conference of the Faculty of mathematics and natural sciences in the South-West University „Neofit Rilski” – Blagoevgrad, june 6-10. 2007, report.

 

2008

 1. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, J. Kroumova. 2008. The morphostructure of the Lyulin Mountain (Sofia District, Western Bulgaria). Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen. XVIII, B, 3, Faculty of Natural sciences, issn 1311-834X, Shumen, 87-91.
 2. Tzankov, Tz. 2008. About the contemporary geodynamics of the Balkan peninsula. International Scientific Conference FMNS’2007, SWU „Neofit Rilski”, isbn 978-954-680-537-9, Blagoevgrad.
 3. Tzankov, Tz. 2008. Lakatitsa morphostructural region (West Bulgarian) International Scientific Conference FMNS’2007, SWU „Neofit Rilski”, isbn 978-954-680-537-9, Blagoevgrad.
 4. Burchfiel, B. C., Nakov, R., Dumurdzanov, N., Papanikolaou, D.J., Tzankov, T.Z., Serafimovski, T., King, R.W., Kotsev, V., Todosov, A., Nurce, B., 2008. Evolution and dynamics of the Cenozoic tectonics of the South Balkan extensional system. Geosphere 4, 919–938.
 5. Tzankov, Tz., K. Stoyanov, J. Kroumova. 2008. The morphostructure of the Lyulin Mountain (Sofia District, Western Bulgaria). Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen. XVIII, B, 3, Faculty of Natural sciences, ISSN 1311-834-X, Shumen, 87-91.

 

2009

 1. 2 Tzankov, Tz. 2009. General aspects of the Neogene-Quaternary listric tectonics of Bulgaria. In: Global changes, vulnerability, mitigation and adaption. Fifth International conference, 17-18 April 2008, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, „St Kliment Ohridski” University Press, ISBN 978-954-07-2900-8, proceedings, Sofia Bulgaria, 116-120.
 2. Tzankov, Tz. 2009a. About the contemporary geodynamics of the Balkan peninsula. In: Global changes, vulnerability, mitigation and adaption. Fifth International conference, 17-18 April 2008, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography, „St Kliment Ohridski” University Press, ISBN 978-954-07-2900-8, proceedings, Sofia Bulgaria, 126-128.
 3. Tzankov, Tz. 2009b. Morphostructural survey of the Bulgarian microplate. International Scientific Conference FMNS’2009, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad.

 

2010

 1. Tzankov, Tz. 2010. Complex morphostructutral passages of the Rila Rhodopean morphostrucytural zone (Bulgaria). Geography and regional development. International conference of the Institut og Geophysics, Geodesy and Geography by BAS,Proseedings, ISBN 978-954-9649-07-9,Sofia, October 2010, 192 -197.
 2. Цанков, Ц., Ю. Крумова. 2010. Геоложки строеж на България. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 54.
 3. Николов,Т., Ц. Цанков. 2010. Геоложки строеж. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 55.
 4. Николов,Т., Ц. Цанков. 2010. Находища на руди и промишлени минерали. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 57.
 5. Николов,Т., Ц. Цанков. 2010. Горливи полезни изкопаеми. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 59.
 6. Николов,Т., Ц. Цанков. 2010. Хоризонтални движения на земната кора. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 61.
 7. Николов,Т., Ц. Цанков. 2010. Вертикални движения на земната кора. В: България – Географски атлас, І. Геология, Релеф, ISBN 978-954-378-060-0, Изд. Тангра ТанНакРа, София, 61.
 8. Tsankov, Ts. 2010. The relief and the plant (wood) cover – factors for the mountain wood fires (as an example of Blagoevgrad Bistritsa River basin). International Scientific Conference FMNS’2009, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad.
 9. Tzankov, Tz. 2010. Complex morphostructutral passages of the Rila Rhodopean morphostrucytural zone (Bulgaria). Geography and regional development. International conference of the Institut of Geophysics, Geodesy and Geography by BAS, Proseedings, ISBN 978-954-9649-07-9, Sofia, October 2010, 192.

 

2011

 1. Tzankov, T., Sv. Stankova. 2011. Principal tendencies of the Quaternary morphogenesis in the Eastern Part of Balkan Peninsula. Fourth International Scientific Conference – FMNS2011, Faculty of Mathematics and Natural Science, volume 2, ISBN 1314-0272, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 266-273.
 2. Цанков, Ц., С. Станкова. 2011. Морфоструктура на Източна Стара планина. Изд. „Графика 19”, С., 112 с.
 3. 297. Цанков, Ц., К. Стоянов. 2011. Климатичните дилеми през погледа на учения. Списание на БАН, 6, С., 85-86.
 4. 298. Tzankov, T., Sv. Stankova. Some general conclusions about the morphostructure of the Eastern Stara Planina Mountains Range. In: Annuaire de l’Universite de Sofia „St. Kliment Ohridski”, Faculte de geologie et geographie, Livre 2 – Geographie.

2012

 1. Tzankov, Tz. 2012. Morphostructural survey of the Bulgarian microplate. International Scientific Conference FMNS’2009, SWU „Neofit Rilski”, Blagoevgrad.
 2. Цанков, Ц. 2012. Земята – плод на неустойчиви равновесия. Сп. Природа, ISSN 032-8731, С., 76-79.
 3. 301. Цанков, Ц. 2012a. Трохи от живота. Изд. „Графика”, NSBN 978-954-9764-33-8, София, 36.
 4. 302. Цанков, Ц. 2012b. Горчив смях. Изд. „Графика”, NSBN 978-954-9764-33-8, София, 36
 5. Tzankov, T., S. Stankova. 2012. Principles and criteria of the regional morphostructural dividin of the eastern part of Balkan Peninsula. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of natural sciences, Earth sciences, „Bishop Konstantin Preslavsky” University Press, ISSN 1311-834X, Shumen, 22-25.
 6. 304. Tzankov, T., S. Stankova. 2012a. Some general conclusions about the morphostructure of the Eastern Stara Planina Mountains Range. Proceedings of the Sevent International Conference „Securityin the age of Global Changes”, 1-16 April 2011, Faculty of Geology and Geography, Sofia University “St. Kliment Ohridsky”, ISBN 978-954-07-3375-3,Sofia, 240 – 242.
 7. Цанков, Ц., Св. Станкова. 2012. Нови представи за морфоструктурата на Източна Стара планина. В: – Сб. доклади от Втората научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образо­вание в Балканите и Източна Европа”, Изд. „ИВИС”, В. Търново, 238-246.
 8. Цанков, Ц., С. Станкова. 2012a. Следраноплейстоценски строеж на Южно­мизийската морфоструктурна зона. В: Сб. доклади от Международна конференция „Географски науки и образование”, ISBN 978-954-577-653-3, Шумен, 19 – 21 октомври 2012, 73-78.
 9. Цанков, Ц., С. Станкова. 2012b. Морфоструктура на Шуменското плато. – В: Сборник доклади от Третата научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, ноември 2012, 301 -306.
 10. Цанков, Ц., С. Станкова. 2012c. Принципи и критерии за морфоструктурното райониране в североизточната част на Балканския полуостров. В: Сб. Доклади от Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, 19 – 21

Октомври.

 1. Цанков, Ц., Св. Станкова. 2012d. Относно морфоструктурните суперединици в източната част на Балканския полуостров (прилики и разлики между Южномизийската и Източнобалканската микроморфотектура). В: Сб. доклади от Третата научна конференция с международно участие „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново, ноември 2012.

.310. Цанков, Ц., С. Станкова, Е. Ахмедова. 2012. Относно късноалпийската геотектонска и следалпийската морфотектонска еволюция на Сливенска планина (Източна Стара планина). Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 г. Шуменски университет 1971-2011”, Факултет природни науки, Унив. издат. „Епископ Константин Преславски”, ISBN 978-954-577-643-4, Шумен, 197-204.

 1. Цанков, Ц., Н. Спасов, К. Стоянов. 2012. Късномиоценски морфоструктурен модел на земите между Средна Струма и Вардар. В: Сб. доклади от Международна конференция „Географски науки и образование”, ISBN 978-954-577-653-3, Шумен, 19 – 21 октомври, 79-82.
 2. 312. Ivanova St., M. Gurova, N. Spassov, V. Popov, J. Makedonska, T. Tzankov, D. Strait. 2012. Preliminary Findings of the Balkan Paleo Project: Evidence of Human Activity at the „Gateway” of Europe During the Late Pleistocene. Bulgarian e-Journal of Archaeology,  2, 2012,  ISSN 1314-5088, Sofia, 1 – 24.

 

2013

 1. Цанков, Ц. 2013. Mорфоструктурeн анализ. Издателство „Графика 19” София, ISBN 978-954-9764-34-5, 160.
 2. Цанков, Ц. 2013a. Отзив за книгата на Тодор Николов – Основи на палеонтологията и и сторичната геология (Изд. „Св. Климент Охридски” четвърто преработене издание520 стр., 223 фиг., 2013). Списание на Бълг. Геол.д-во, 74, 1-3, С.,177-178.
 3. 315. Цанков, Ц. 2013b. Отговор на един критичен отзив. Проблеми на географията, 1-2, Академично издателство „Професор Марин Дринов”, С., 124 – 128.
 4. 316. Цанков, Ц. 2013c. За критичните бележки на д-р Митко Паскалев. Проблеми на географията, 1-2, Академично издателство „Професор Марин Дринов”, С., 129 – 132.
 5. Цанков, Ц. 2013d. Устойчива ли е земната кора. Природа, СХХ, 1, С., 21 -25.
 6. Цанков, Ц., С. Станкова. 2013. Геология и геоморфология на България. (електронен модул по Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013.
 7. Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2013. Borders and principal regional units of the Bulgarian Continental Micro Morphotecture (East Part of Balkan Peninsula). Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1, 2013.
 8. Tzankov, Т., Sv. Stankova. 2013. South Morava morphostructural zone (east part of Balkan peninsula). – В: Сборник доклади от Четвъртата Международна конференция „Балканите – език, история, култура”, В. Търново, 18-19 октомври, 2013.

 

2014

 1. Цанков, Ц. 2014. Геоложки строеж на Шуменското плато (история на проучванията). Известия на историческия музей Шумен, XV, ISSN 0861-9581, Шумен,165-173.
 2. Цанков, Ц. 2014. Предсказанието на динозаврите…(Размисли за една книга) . Списание на БАН, 4, С, 85-87.
 3. Цанков, Ц., С. Станкова, И. Вълчева-Георгиева. 2014. Тичански комплексен морфоструктурен коридор. Научна конференция с пеждународно участие „География и регионалистика”, Пазарджик – 30-31 октомври 2014, ISBN 978-954-9531-25-1, Изд Терарт – София, 138-139.
 4. Цанков, Ц., С. Станкова, И. Георгиева. 2014. Възникване на алпийските гънкови структури в източната част на Балканския полуостров. Сборник доклади по случай 30 години катедра География на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методи”, ISBN 978-954-2968-96-2, Издателство „Ивис” – Велико Търново, 17 -24.
 5. Станкова, С., Ц. Цанков. 2014. Природните феномени по Северното българско черноморско крайбрежие – открит музей за развитието на туризма. – В: Известия на Исторически музей Шумен, кн. 16, Ш., 2014, 824-831.
 6. Цанков, Ц., С. Станкова, С. Белбер. 2014. Морфоструктурни изследвания в Драгоевска планина. – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември, 2014,Шумен, ISBN 978-619-201-012-6, 22-27.
 7. Цанков, Ц., С. Станкова, Д. Димитров, Г. Христова. 2014. Стара ли е Стара планина? – В: Сборник доклади от Трета международна конференция „Географски науки и образование“, 12-13 септември, Шумен, 2014, ISBN 978-619-201-012-6, 28-30.
 8. Цанков, Ц. 2014. Релеф в миналото. В – „Природното богатство на природен парк „Витоша” – Географски облик – Релеф. По случай 80 години природен парк Витоша. ISBN 978-954-92829-8-6, Военно издателство ЕООД, София, 29-30.
 9. Цанков, Ц. 2014. Скален строеж. В – „Природното богатство на природн парк „Витоша” – Географски облик – Следи от геоложкото миноло. По случай 80 години природен парк Витоша. ISBN 978-954-92829-8-6, Военно издателство ЕООД, София, 17-24.

 

2015

 1. 330. Цанков, Ц., М. Пенерлиев, Св. Станкова, М. Касчиева. 2015. Многоликата Беласица. ISBN 978-954-452-029-8, Шумен, 12.
 2. Tzankov, Tz., S. Stankova. 2015. About the origin and morphostructure of the Black Sea Basin. Prosedings of the XIII Conference “Natural Sciences’2015”, September 25-27, 2015,Varna, Bulgaria, ISBN 978-619-201-104-S, University Printing House “Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen, 74-76.
 3. Tzankov, Tz., S. Stankova. 2015. South Morava morphostructural zone`(east part of Balkan Peninsula). В: Сборник доклади от Четвърта Международна конференция: Балканите – език, история, култура, Велико Търново, 18-20 октомври, 2013, ISSN 1314-4065,425-429.
 4. 333. Tzankov, Tz., Iliev.2015. Morphostructure of the Rhodopean Mountain massif. Publishing House “Grafika 19”, ISBN 978-954-9764-37-6, Sofia, 32.

 

2016

 1. Цанков, Ц., С. Станкова. 2016. Характeр и възраст на котловинните морфоструктури в Източния Предбалкан. IV-та Международна конференция “Географски науки и образование“, 30-31.10.2015, III, Университетско издателство – Шумен, ISBN 978-619-201-105-5, 41-44.
 2. Tzankov, Tz., S. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2016. Methodological basement of the regional morphostructural analysis. Proceedings of the Fifth International scientific conference “Geological sciences and education”, 4-5 November 2016, Shumen, ISBN 978-619-201-172-7, University Printing House “Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen, 41-45.
 3. Христова, Г., С. Станкова, Ц. Цанков. 2016. Мозаечен строеж на Алагюнския морфоструктурен район. Сборник доклади от Пета международна научна конференция “Географски науки и образование“, 4-5 ноември 2016 г., Шумен, ISBN 978-619-201-172-7, Издателство на Шумeнския универитет “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 410- 412.
 4. Strait, D. S., Caley, M. Orr., J. Hodcins, N. Spassov, M. Gurova, Chr. Miller, Tz. Tzankov. 2016. The Human Fossil Record of Bulgaria and the Formulation of Biogeographic Hypotheses. Paleonthropologie of the Balkans and Anatolia, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology, Chapter 5, DOI 10, 1007/978-94-024-0874-4_5, Springler, 69-79.
 5. 338. Tzankov, Tz., Kr. Stoyanov, Stankova, R. Iliev, I. Mitkov, T. Aleksieva, T., 2016. Morphotectonics Causes for the Seismic Hazard in South-West Bulgaria. Сборник доклади Научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени”, 23–25 септември, 2016, Вършец, България, 62-64.
 6. 339. Stankova, S., Tz. Tzankov, M. Marinova. 2016. Geomorphology and morphogenesis of water catchment basin of the Suha reka River. Proceedings of the XIII Conference “Natural Sciences’2015”, September 25-27, 2015,Varna, Bulgaria, ISBN 978-619-201-104-S, University Printing House “Bishop Konstantin Preslavski”, Shumen, 68-73.
 7. 340. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. Methodological basement of the regional morphostructural analysis. Proceedings of the Fifth International Scientific Conference „Geographical Sciences and Education”, November 4-5, 2016, Shumen, Bulgaria, 41-45.
 8. 341. Stankova, S., Tz. Tzankov. 2016. Post Early Pleistocene Pattern of the South Moesian Morphostructural Zone. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Vidin, ISBN 987-954-723-179-5, 21.

 

2017

 1. Tzankov, Tz., S. Stankova, R. Iliev. 2017. Morphostructure of the Sakar and Strandzha Mountains. Acta Scientifica Naturalis, Volume 4, Issue 1, ISSN (online) 2367-5144, DOI: https://doi.org/10.1515/asn-2017-oo14, Fеbriary 2017, SJIF -2.723, 94-99.
 2. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2017. Modern methodological aspects of the regional morphostructural analysis. SocioBrains, Issue 32, April 2017, 118-122.
 3. Tzankov, Tz., Kr. Stoyanov, Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov, T. Aleksieva. 2017. Comparative analysis between the Rhodopean mountain massif and the Rila-Pirin mountains range (South Bulgaria, North-East Greece). Problems of Geography, Vol.3, Sofia, Bulgaria, 12-17.
 4. Станкова, С., Ц. Цанков, Б. Маврудчиев. 2017. Обща геология и геоморфология. Издателство „Графика 19”, София, 144. ISBN 978-954-9764-38-3
 5. Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2017. Principles and criteria of the regional morphostructural dividing of the Eastern part of the East Stara Planina Mountain Range. SocioBrains, Issue 31, 209-211.
 6. Stankova, Sv., Tz. Tzankov, M. Marinova. 2017. Geomorphology and morphogenesis of water catchment basin Suha reka river. SocioBrains, Issue 40, 154-160.
 7. Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2017. About the origin and morphostructure of the Black Sea Basin. SocioBrains, Issue 40, 161-164.
 8. Tzankov, Т., Sv. Stankova. 2017. South Morava morphostructural zone (east part of Balkan peninsula), SocioBrains, Issue 40, 165-168.
 9. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev. 2017. Morphostructure of the Rila-Pirin Mountains Range. LAP LAMBERT Academic Publishing. Düsseldorf, Germany, 64 p.; ISBN 978-620-2-07927-3
 10. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2017. Survey of the Middle Struma Complex Morphostructural Passage (South-West Bulgaria). Universal Journal of Geoscience, 5(6), 191-196; DOI: 10.13189/ujg.2017.050604

 

2018

 1. Stankova, Sv., Tz. Tzankov, El. Zhecheva. 2018. The Gerlovo Morphostructural Kettle (North East Bulgaria). В: – Сб. Пътувания из България (Резултати от теренни географски практики и научни експедиции), ШУ, 95-103, ISBN 978-954-577-610-6.
 2. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev, I. Mitkov. 2018. Late Quaternary morphostructural generations in the eastern part of the Balkan Peninsula. SocioBrains, Issue 41, 188-197.
 3. Stankova, Sv., Tz. Tzankov, G. Hristova. 2018. Morphostructural research of the Elena hills. SocioBrains, Issue 42, 51-55.
 4. Станкова, Св., Ц. Цанков, Г. Христова. 2018. Морфоструктура на Източния Предбалкан. С., Изд. „Графика 19”, 120 с. ISBN 978-954-9764-40-6
 5. Tzankov, Tz., Sv. Stankova. 2018. About the morphotectonics of the South Moesian morphostructural zone (Balkan Peninsula eastern part). SocioBrains, Issue 42, 56-64.
 6. Tzankov, Tz., Sv. Stankova, R. Iliev. 2018. Application of the fractal analysis in the regional morphostructural studies. SocioBrains, Issue 42, 65-68.
 7. Iliev, R., Sv. Stankova, Tz. Tzankov. 2018. Fractal geometry of topography in the Rhodope Mountain. SocioBrains, Issue 42, 162-167.
 8. Tzankov, Tz., R.Iliev, Sv. Stankova, I. Mitkov. 2018. The Bulgarian continental microplate morphotectonic position in the eastern part of Balkan Peninsula. SocioBrains, Issue 42, 282-302.
 9. Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. Stankova, I. Mitkov. 2018. Morphostructural preconditions for the seismic hazard in the Rila-Pirin Mountains Range. SocioBrains, Issue 42, 274-281.
 10. Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. Stankova, I. Mitkov. 2018. Fractal Geometry of Seismic Clusters in the Rhodope Mountain (South Bulgaria-Northeast Bulgaria). Universal Journal of Geoscience. 6(1), 8-12; DOI: 10.13189/ujg.2018.060102
 11. Stankova, Sv., Tz. Tzankov, R. Iliev. 2018. The West Black Sea passive continental margin in the east part of Balkan Peninsula. Acta Scientifica Naturalis, Vol.5, №1, 102-107. DOI: 10.2478/asn-2018-0014
 12. 363. Tzankov,, Sv. Stankova, G. Hristova. 2018. Morphostructural map of East Fore Balkan. Publishing House “Grafika 19”, ISBN 978-954-9764-41-3
 13. Tzankov, Tz., R. Iliev, Sv. I. Mitkov, Stankova. 2018. About Fractal Geometry of the Glacial Cirques in the Rila and Pirin Mountains (Southwest Bulgaria).          Universal Journal of Geoscience, DOI.10.13189/ujg.2018.060303, 6 (3), 73-77.

14. Основни научни доклади (до 2000 г.)Main scientific reports (before 2000

         1.Връблянски, В., Ек. Динева, К. Бодуров, Ст. Тонев, М. Георгиева, Ст. Попов, Ц. Цанков,      1959. Доклад за геоложките проучвания на южните склонове на Етрополска Стара планина, североизточните части на Ихтиманска Средна гора и западните окрайнини на Същинска Средна гора в М=1:25 000. Геофонд ДСО Геоложки проучвания, София.

 

 1. Връблянски, Б., М. Георгиева, Ст. Савов, Ц. Цанков и др. 1960. Доклад върху геологията на северозападните окрайнини на Стара планина и земите на север от тях. Геофонд ДСО Геоложки проучвани, София.

 

 1. Цанков, Ц. 1960. Доизясняване на структурната и геотектонска обстановка в българската част на Южните Карпати. Геофонд ГИ БАН и Геофонд ДСО Геоложки проучвания, София, 77 стр.

 

 1. Стефанов, Ю., Ц. Цанков. 1963. Върху палеотектонската обстановка през юрата в Белоградчишко. Доклад пред Научната сесия на ГИ БАН, 2-6 април 1963 год. в БАН, София.

 

 1. Цанков,Ц. 1964. Тектоника на Западния Предбалкан. Доклад пред Научната сесия върху проблемите на Предбалкана, организирана от Геологическия институт при БАН в Големия салон на БАН на 28-29 декември 1964год., София.

 

 1. Цанков,Ц. 1964. Геоложка карта на Същинския Белоградчишки антиклинорий в М=1:50 000. Геофонд на ГИ БАН, София.

 

 1. Бончев, Ек., Ц. Цанков и др. 1964. Геоложка карта на Предбалкана в мащаб 1:100 000. Геофонд ГИ БАН и Геофонд ДСО Геоложки проучвания, София.

 

 1. Бончев, Ек., Ц. Цанков и др. 1964. Тектонска карта на Предбалкана в мащаб 1:200 000. Геофонд ГИ БАН и Геофонд ДСО Геоложки проучвания, София.

 

 1. Tzankov, Tz., 1969, Neue Ergebnisse der Geologie Bulgariens speziell aus dem Balkangebiet. Vertrag von der Semester-Coloquium-Sitzung des Geologischen Instituts der Universitat in Erlangen, Dezember-1969, Erlangen, BRD.

 

 1. Бончев, Ек., Ц.Цанков и колектив, 1970. Изясняване на основните закономерности на блоковия строеж на земната кора в България. Геофонд ГИ БАН и Геофонд Геоложки проучвани, Софи, 71 стр.

 

 1. Карагюлева, Ю., В. Костадинов, П. Гочев, Ц. Цанков, 1971. Младоалпийска тектоника на Панагюрската ивица, източно от р. Тополница; I. Структурни петроложки и металогенни изследвания в Панагюрския руден район за разкриване на перспективи за търсене и прогнозиране на нови полезни изкопаеми /с. Б. Богданов и колектив/. Геофонд ГИ БАН и Геофонд Геоложки проучвания, София.

 

 1. Zidarov, N., K. Kristchev, P. Gocev, B. Benev, N. Katzkov, D. Kojouharov, M. Moev, Z. Nikolov, I. Slavov, D. Stojchev, P. Tchoumatchenco, Tz. Tzankov, 1973. Etude Geologique des partes occidentales de l’Ouarsenis et du plateau du Sersou. Rapport definitef sur les resultates de leve geologique effectue conformement au marche appruve concernant le contract du 25 mai 1970 et l’avenant No 1 du 6 julliet 1971 du mem contract. Alger – Sofia, 1973.

 

 1. Гочев, П., М. Матова, С. Стоянов, В. Въчев, П. Зафиров, Ц. Цанков, 1975. Дистанционен структурен анализ на разломяването на скалния масив на обекта „Аспарухов вал“ 680 за целите на пълната му инженерно-геоложка характеристика. Геофонд Дирекция Воден транспорт, София.

 

 1. Хайдутов, Ив., Ю. Карагюлева, В. Костадинов, Хр. Дабовски, С. Стоянов, Ц. Цанков, 1975. Характеристика на напукаността на мраморите на находищата Илинденци и Петрово. Геофонд Комитета по геология. София.

 

 1. Цанков, Ц. 1975. Структурни етажи и структурни планове. Блков строеж. Лекция пред курса за следдипломна квалификация, изнесена на 5 февруари 1975 год. в Соф. у-тет, София.

 

 1. Хаджиев, Г., Н. Кацков, Ц. Цанков, 1975. Литоструктурните изследвания на Мадарския конник. Фонд на Национални институт за паметниците на културата, София.

 

 1. Бончев, Ек. и колектив включително Ц. Цанков, 1977. Анализ на последиците от земетресението във Вранча на 4 март 1977 год. в Северна България. БАН. София.

 

 1. Хаджиев, Г., Н. Кацков, Ц. Цанков. 1977. Геологоструктурна обстановка в района на Ивановските скални черкви. Фонд на Националния институт за паметниците на културата, София.

 

 1. Цанков, Ц., Ант. Атанасов, Л. Боков, Н. Витанов, 1977. Девенският навлак – пример за локално навличане в Балканидите. Доклад пред Юбилейната научна сесия „30 год. Геол. инст. при БАН“, 28-29 ноември 1977 год., София.

 

 1. Цанков, Ц. 1978. Особености альпийских локальных надвигов в Балканидах и Краиштидах. Доклад перед третьем совещании рабочей группы 4.2. IХ-го Проблема междунар. сотрудн. между Акад. наук соц. стран, 14-28 мая 1978 года в Братиславе, ЧССР.

 

 1. Стоянов, С., Ц.Цанков, 1978. Результаты экспериментальных исследований надвигообразования в приповерхностных условиях. Доклад перед третьем совещании рабочей группы 4.2. IХ-го Проблема междунар. сотрудн. между Акад. соц. стран. 14-28 ма 1978 года в Братиславе, ЧССР.

 

 1. Цанков,Ц. 1978. Об одной структурной особенностю альпийскго подвижного пространства в Болгарии. Доклад пред симпозиума на тема “Корелация на повърхностните и дълбочинните структури в Алпийския региона на Източна Европа” в рамките на заседанието на Тектонската комисия към Капрато-Балканската геологическа асоциация от 20 до 26оскотмври в Бая Маре, Румъния.

 

 1. Haydutov, I., M. A. Iturralde-Vinent, Tz.Tzankov. 1979. La falla Camaguey. VIII Jornada Cientifica del Instituto de Geologla y Paleontologla de la Academia de Ciencias de Cuba. Resumenes,. La Habana.

 

 1. Cabrera, R., D. Tchounev, Tz. Tzankov, 1979. Modelo litoestratigrafico y estructural de los drpositos vulcanogeno-sedimentarios entre Vidot y Sierra de Najasa (zona Zaza, Camaguey). VIII Jornada Cientifica del Instituto de Geologla y Paleontologla de la Academia de Ciencias de Cuba, Resumenes. La Habana.

 

 1. Yanev, Sl., Tz. Tzankov, 1979. Estructura de la secuencia paleogenica del Arco del Rio Saramaguacan. VIII Jarnada Cientifica del Instituto de Geologla y Paleontologla de la Academia de Ciencias de Cuba, Resumenes, La Habana.

 

 1. Цанков,Ц, Н.Кацков. 1981. Пфалцкие и ранне киммерийские деформации Тетевенского участка Предбалкана. Доклад пред шестото работно съвещание на работната група 4.2. “Морфология и генезис на тектонските структури” – Проблемна комисия IX “Геосинклиналният процес и изграждането на земната кора” на 17 август в София,
 2. Георгиев,Е., Ц.Цанков. 1981. Киммерийские и австрийские здеформации в Шипченской Стара планине. Доклад пред шестото работно съвещание на работната група 4.2. “Морфология и генезис на тектонските структури” – Проблемна комисия IX “Геосинклиналният процес и изграждането на земната кора” на 17 август в София,

 

 1. Пиронков П., С.Стоянов, Ц.Цанков, Е.Георгиев. 1981 Общие черты строения Старопланинскоги гранитного надвига. Доклад пред шестото работно съвещание на работната група 4.2. “Морфология и генезис на тектонските структури” – Проблемна комисия IX “Геосинклиналният процес и изграждането на земната кора” на 17 август в София,

 

 1. Цанков,Ц. 1981. Морфоструктурные особенности в автохтоне Скринского надвига в Югозападной Болгарии. Доклад пред шестото работно съвещание на работната група 4.2. “Морфология и генезис на тектонските структури” – Проблемна комисия IX “Геосинклиналният процес и изграждането на земната кора” на 25 август в Карлово,

 

 1. Цанков, Ц. 1983. Алпийски деформации в Светиилийските височини. Геофонд ГИ БАН, София.

 

 1. Цанков, Ц., 1984. Об особенности альпийского строения Светиилийских возвышеностях.Доклад перед рабочем совещании раб. группы 4.1. Проблемной комиссии IХ междунар. сотрудн. между Акад. соц. стран на 9 октябре 1984 года в Тополовграде.

 

 1. Цанков, Ц., С. Стоянов. 1984. Сткруктурная характеристика Старопланинского гранитного надвига в Средней Стара планине. Доклад перед рабочем совещании раб. группы 4.1. Проблемной комиссии IХ многосторонного сотрудн. между Акад. соц. стран на 9 октябре 1984 года в Тополовграде.

 

 1. Цанков, Ц., С. Стоянов, 1984. Старопланинский гранитный надвиг в Средней Стара планине (Центральные Балканиды). Путеводитель экскурсии раб. совещ. и полевых иссл. группы 4.1. Проблемной комиссии IХ многосторонного сотрудн. между Акад. соц. стран 1-14 октября 1984 года в Болгарии, София.

 

 1. Цанков, Ц., 1984. Тип и характер альпийских антиклинориях в Балканидах. Доклад перед девятом совещании рабочей группы 4.2. Проблемной комиссии IХ многостранного сотрудн. между Акад. соц. стран., 21 сентября, 1984 года в Берлине и Галле, ГДР.

 

 1. Ангелов, В., Ст. Ангелов, Г. Вълев, Л. Вълева, Я. Горчева, Т. Костадинов, Р. Милева, Д. Михайлова, Д. Николова, В. Нейчев, М. Пеловска, Ц.Цанков. 1984. Доклад върху геологията на част от Западна Стара планина, между градовете Сливница, Берковица, Враца и Своге в М=1:50 000 проведено през 1979-1981 год. Геофонд ГГП и ГК, София.

 

 1. Цанков,Ц. 1985. Об интензитете деформациях при формировании мегаскладчатого и надвигового строения. Доклад перед десятом совещании раб. группи 4.2. Проблемной комиссии IX многосторонного сотрудничества между Акад. соц. стран, 4-18 октября 1985 года в Братиславе.

 

 1. Talavera Coronel. F., B. Echevarria, D. Tchounev, Tz. Tzankov, S. Yanev. Y. Yordanov, 1984. Petrologla y Geoquimica de las secuencias volcanicas de la region Ciego de Avila – Camaguey – Las Tunas. Informe final. Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de Geologla y Paleontologla, La Habana.

 

 1. Цанков, Ц., В. Ангелов. 1984. Обзор на алпийската тектоника на Западните Балканиди. Доклад пред науч. конференци на БГД „Геология и полезни изкопаеми на Северозападна България“. 9-14 април, Михайловград.

 

 1. Цанков, Ц.. 1984. Тектонски строеж на Източните Карпати в Северозападна България. Доклад пред научната конференция на БГД „Геология и полезни изкопаеми на Северозападна България“, 9-14 април, Михайловград.

 

 1. Цанков, Ц. 1985. Характеристика на алпийския антиклинориев строеж на Балканидите. Геофонд ГИ БАН, София.

 

 1. Моллов, Д. Н. Трошанов, Ц. Цанков, М. Михайлова, 1986. Пълно картиране на дълбоките източници за питейни и промишлени води в района на Михайловград. Окончателен доклад по планова задача № 22 по Протокола за сътрудничество между БАН и Михайловградски окръг, Геофонд ГИ БАН, Геофонд ВиК Михайловград, София.

 

 1. Дабовски, Хр., Ив. Боянов, П. Гочев, Ив. Загорчев, В. Костадинов, Ив. Хайдутов, Ал. Харковска, Ц. Цанков, Ст. Шанов. 1987. Някои проблеми на геотектонското развитие на нашите земи. Доклад пред научната сесия по случай 40 години от създаването на ГИ БАН, 28 май 1987 год., парк-хотел Москва, София.

 

 1. Моллов, Д., В. Спасов, Ц. Цанков, Н. Попов, Н. Трошанов, Ю. Кирова, 1987. Оценка за запасите на подземни води и избор на начини за тяхната експлоатация в участъците „Ерден-Бойчиновци“, „Бели мел-Каменна Рикса“, „Гаганица“ и „Владимирово-Мърчево“, Михайловградско. Окончателен отчет по договорна тема със СП Водоснабдяване и Канализация – Михайловград, Геофонд ГИ БАН и Геофонд ВиК Михайловград, София.

 

 1. Boyanov, I., C. Dabovski, P. Gocev, A. Harkovska, V. Kostadinov, S. Shanov, T. Tzankov, I. Zagorcev, 1987. A new view on the alpine tectonic evolution of Bulgaria. First Bulgarian-Greeck Symposium on geol. and physicogeogr. probl. of the Rodope Massiv, 16-19 september 1987, Kliment Ohridski Univ. press, Smolyan.

 

 1. Цанков, Ц.В., Н.В. Трошанов, 1987. Обяснителна записка относно проведената експертна оценка на тектонските, литоструктурните и хидрогеоложките условия в района на извор „Врелото“ от участък „Неделище“ на мина „Болшевик“ във връзка с проектирането на р. Голяма чрез използуване на пробивно-взривни работи. Минпроект, София.

 

 1. Цанков,Ц.В., Г. Хаджиев. 1988. Геоложки проблеми на опазването и консервирането на националния паметник на културата „Мадарски конник“. Основен доклад по геолого-тектонското проблемно направление пред съвместното заседание на технологичната и инжинерната комисия при Националния институт за паметниците на културата – София, състояло се на 8 и 9 ноември 1988 год. в Комитета за култура – София.

 

 1. Цанков,Ц.В. 1988. Становище по въпросите за опазване на националния паметник на културата „Мадарски конник“ представено на Директора на Националния институт на паметниците на културата при Комитета за култура на 12 декември 1988 год., София.

 

 1. Iturralde-Vinent, M.A., Tchounev, D. Cabrera, R., Tzankov, Tz. y otros. Geologia del territorio Ciego de Avilia-Camaguey – Las Tunas. Informe levantamiento geologico 1:250 000, Tomos I – IV CNFG, La Habana.
 2. Цанков,Ц.В., 1990. Об механизме периплатформенных деформации (на примере Болгарии). Докл. перед рабочем совещании по теме 5.4 проблема 9 (земная кора) в Тбилиси.

 

 1. Yanev,Sl.N., D.L.Tchounev, Tz.V.Tzankov. 1992. El complejo volcano-sedimentario cretacico de Cuba Central (unificacion litoestratigrafica y ambiente paleogeodinamico). Paleontologie et stratigraphie d’Amerique Latine. Table ronde Europeene, Lyon, 7-9 juillet 1992.

 

 1. Цанков,Ц..1992. Стефан Бончев – основоположник на българската тектоника. Климентово четене в Соф. у-тет на 5 декември 1992 год.

 

 1. Tzankov,Tz. 1992 Geodynamic evolution of the active margin of the Moesian microplate. In: Aktive Kontinentalrander in Gegenwart und Vergangenheit. 83 Jahrestagung der Geologischen Vereinigung Deutschlands, Berlin, 25-27 Februar.

 

 1. Tzankov,Tz.V., B.C.Burchfiel, M.Emery. 1993. Tectonic development of Northwest and Nord-Central Bulgaria. Report in Maxus Energy Corporation Texas, USA.

 

 1. Цанков,Ц.1994. Съвременни представи за геоложки  строеж на Врачанско с оглед на хидрогеоложките услови  на района. Доклад пред Конференцията по водоснабдителния проблем на Враца, 6 април, Дом на науката и техниката, Враца.

 

 1. Цанков,Ц. 1994. Регионална структурна характеристика на Врачанско с оглед на водоснабдителния проблем. Доклад пред Конференцията по водоснабдителния проблем на Враца, 6 април, Дом на науката и техниката, Враца.

 

 1. Цанков,Ц. 1994. Генерации от кръгови структури в западната и средната част на Предбалкана, Стара планина и на Средна гора. Доклад пред Конфер. на Бълг. геогр. д-во, София, 30-31 март.

 

 1. Цанков,Ц. 1994. Делото и епохата на пионерите на българската геология. Доклад пред юбилейната сесия за чествуването на 200 год. от рожд. на Ами Буе и 140 год от рожд. на Г.Златарски в Големия салон на БАН на 30 март 1994 год.

 

 1. Tzankov,Tz. 1994. Main geospheric aspects of the Quaternary climatic changes of the Eastern part of the Balkans.Eastern Europe and Global Changes. Workshop/Seminar, 3 – 10 October, 1994, Halkidiki, Greece.

 

 1. Бручев, И., Ц. Цанков, Л. Христосков, И. Вапцаров, И. Паскалева, Г. Милев. 1994. Природни рискове в литосферата на територията на България. Доклад пред Юбилейната сесия по случай 125 год. от основаването на БАН на 6 декември 1994 год. в Големия салон на БАН, София.

 

 1. Цанков, Ц. 1995. Генерации на кръгови структури в Софийско и Кюстендилско (Западна България) Доклад пред науч. конференц. Минерално-суровинна база на Кюстендилския регион – състояние и перспективи“, Кюстендил-26-27 май 1995.

 

 1. Yanev, S., Tz. Tzankov. 1995. Paleozoic evolution of the Bulgarian (Moezian) continental microplate. International Geological Correlation Program,roject 351 – Early Palleozoic Evolution in NW Gondwana, November 5-11, 1995, reeports, Ankara, Turkey, Ankara.

 

 1. Tzankov, Tz., G. Nikolov. 1996. Neotectonic position of the Sofia Fault Basin. – In: Proceedings, Report to the First Working Group Meeting of the International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana, October 31 – November 3, 1996, Sofia.

 

 1. Shanov, S., Tz. Tzankov, G. Nikolov, A. Boykova, K. Kourtev. 1997. Crustal Model and Recent Geodynamics of Sofia Complex Graben. Report to the 29th General Assembly of the IASPEI, 18-28 August 1997, Thessaloniki, Greece,

 

 1. Шанов, С., А. Бойкова, Я. Костадинов, К. Куртев, Г. Николов, Ц. Цанков. 1998. Сеизмотектонско прогнозиране на максималните магнитуди на земетресения в Загорското понижение. Доклад пред Четвъртата национална научнопрактическа конференция по научното осигуряване на превантивната дейност и защита на населението при бедствия и аварии, 05.-06.11.1997 в София.

 

 1. Tzankov, Tz., K. Kurtev, S. Shanov, G. Nikolov. 1998. Geodynamic model of the Upper Thracian depression. Report to the Symposium “Geological investigations, connected with the Eatrhquake from 1928 in Chirpan – Plovdiv area”, 09. 10. 1998. Sofia.

 

 1. Haubold, H., H. Mauritsch, Tz. Tzankov, K. Kourtev, G. Nikolov. 1998. Paleomagnetic characterisation of the Bulgarian part of the Moesian platform. Report to the 6th Biennial Castle Meeting “New Trends in Geomagnetism”, 31 August – 5 September 1998, Castle of Hruba Skala, Czech Republic, Praha.

 

 1. Haubold, H., H. Mauritsch, Tz. Tzankov, K. Kourtev, G. Nikolov. 1998. Paleomagnetism of Upper Cretaceous to Neogene strata from the Moesian Microcontinent, Bulgaria. Report to the XVI Congress of the Carpato-Balkan Geological Association, 30 August – 2 September, Vienna, Austria.

 

 1. Nakov, R., Tz. Tzankov, S. Petrusenko, P. Tchoumatchenco, I. Zagorchev, E. Dzhurova, Z. Iliev, E. Kozhoukharova, G. Nikolov, P. Petrov, T. Todorov, D. Tronkov. 1998. Some specifique features and problems of the geological heritage in Bulgaria. Report to the Progeo’98 Meeting of the geological heritage in Bulgaria, Belogradchik

 

 1. Tzankov, Tz. 1998. The geological and historic heritage of the Belogradchik area. Report to the Progeo’98 Meeting of the geological heritage in Bulgaria, Belogradchik

 

 1. Цанков, Ц. 1998. Геоструктурни предпоставки на GPS изследванията в България. Доклад пред юбилейната научна сесия 50 год. ЦЛВГ при БАН,, София.

 

 1. Tzankov, Tz., Nikolov, G. 1998. Contemporary geodinamic aspects of Bulgarian geodesy. – In: 50 Years of Central Laboratory of High Geodesy, 24 November 1998, Sofia, Bulgaria, Proceedings, 53-61.

 

 1. Tzankov, Tz., Nikolov, G. 1998. Regional contemporary geodynamic position of Sofia Complex Graben end Vitosha Graben System. Report to the, Third Working Group Meeting, of the International Project „Expert Assessment of Land Subsidence Related to Hydrogeological and Enginering Geological Conditions in the Regions of Sofia, Skopje and Tirana, December,2-5, Sofia.

 

 1. Цанков, Ц. 1999. Същност и валидност на понятието “неотектоника” в българската геоложка литература. Доклад пред Юбилейната научна конференция “Половин век системно и кондиционно геоложко картиране в България” – НИИ “Геология и геофизика”, 25-26 февруари 1999, Дом на науката и техниката, София.

 

 1. Цанков, Ц., Н. Спасов, Г. Николов. 1999. За характера на къснопалеогенското и неогенското релефообразуване и ландшафт в Югозападна България. Доклад пред Симпозиума “95 години от земетресенията Крупник-Кресна 1904 год.”, 27-28 април 1999 – Благоевград.

 

 1. Цанков, Ц., Н. Спасов, Г. Николов. 1999. Късномиоценска геоложка и геодинамична обстановка в района на град Хаджидимово (Югозападна България) Доклад пред Международната Научната сесия “ Късномиоценската хипарионова фауна от Рило-Родопския район и Източното Средиземноморие”, състояла се на 21 и 22 май в Асеновград, 1999.