Tzanko Vassilev Tzankov

 

 

 

 

 

 

 

 

The chance benefits the prepared mind…

Oscar Wilde

Цанко Василев Цанков – Tzanko Vassilev Tzankov

(Биографични и творчески данни – biographic and creative data)

 

Съдържание

        Адрес – ADDRES

 1. Лични данни – Personal evidences
 2. образование Education
 3. Научни степени – DEGREES
 4. Заемани длъжности – POSITIONS HELD
 5.  Членство в комитети, дружества – MEMBERSHIP IN COMMITTEES, SOCIETIES
 6. Участие в международни проекти – PARTICIPATION IN INTERNATIONAL PROJECTS
 7. Участие в по-важни национални проекти – PARTICIPATION IN моre important NATIONAL PROJECTS

9. Участие в международни конгреси и симпозиуми –              PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONGRESSES AND SIMPOSIA

 1.  НаградиPrizes
 2. научни интереси и изследователска дейност – scintific INTERESTS AND RESEARCH ACTIVITIES
 3. Ключови думи на специалностите – experiences Key words       
 4. ПубликацииPUBLICATIONS
 5. Основни научни доклади – Main scientific reports

 

 1. Адрес – ADDRES

1.1. Месторабота – Office:

Югозападен Университет “Неофит Рилски” – Благоевград

South Western University “Ivan Rilski” of Blagoevgrad

Природо-Математически факултет

Natural-Mathematical Facultet

Катедра “География, екология и опазване на природната среда –

Department of Geography, Ecology and protection of the adjacent enviroment

Четвърти университетски корпус – Forth University corpus

2700 Благоевград – 2700 Blagoevgrad

улица “Полковник Димов” № 3 – Polkovnik Dimov street , 3

Електронна поща – Email: tzankov1936@abv.bg

GSM: 0889/523291

 

 1. Лични данни – Personal evidences

Фамилно име – Family Name: Цанков – Tzankov

Собствено име – First Name: Цанко – Tzanko

Бащино име – Fathers Name: Василев – Vassilev

Дата и място на раждане – Date and locality of birth:

19 февруари 1936 год. в София – February, 19 th, 1936 in Sofia

Националност – Nationality: българин – Bulgarian

Прослужени години – Number of years experience: 60 (1958-2018)

Езикови познания – Linguistic Ability: немски (говоримо и писмено), руски (говоримо и писмено), английски (говоримо и малко писмено), испански (говоримо и малко писмено), френски (малко говоримо), сръбски (малко говоримо). Ползува научна литература на другите славянски езици.  – German (current and written), Russian (current and written), English (current and little written),Spanish (current and little written), French (little current), Serbian (little current). Have a working knowledge of the other Slavic langages.

Семейно положение – Family status: женен с две деца – married with two children

Continue Reading