ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТИ И НАДМОРСКИ ВИСОЧИНИ НА СИНОПТИЧНИТЕ СТАНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Иван Дреновски
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

В съвременната епоха на масово използване на GPS и GIS технологии се
явява пълен анахронизъм липсата на достоверна информация за местополо-
жението на площадките, на които се извършват метеорологични наблюдения
на територията на България. Това са базисни данни, които са необходими за
пространственото привързване и въвеждане на иначе оскъдната съвременна
стандартизирана информация (от мрежата на Националния институт по мете-
орология и хидрология – НИМХ) със свободен достъп за основни климатични
елементи с цел последваща картографска интерпретация и анализ. Установено
е местоположението на всички синоптични станции (с изключение на тази в
Свиленград) от системата на НИМХ и на тази в Русе на Изпълнителната аген-
ция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД), както и на избрани
климатични станции. Измерванията и наблюденията в синоптичните станции
се извършват на всеки три часа и в климатичните срокове, а в климатичните –
три пъти в денонощието – в 7, 14 и 21 ч. местно време.

Continue Reading