Увеличение на септемврийските валежи в българия за периода 1992-2008 г.

Автори: Иван Дреновски, Красимир Стоянов

Въз основа на анализа на данните за валежите за периода 1992—2008 г. се установява статистически значимо увеличение на количествата им през м. сеп­тември за редица станции в страната. За някои от тях се стига до положението, че тези суми се явяват максимални или близки до максималните месечни вале­жи през годината. Прави се опит за изясняване на генезиса и причините за наб­людаваното аномално явление. Остава отворен въпросът дали това е някаква краткотрайна флуктуация, или началото на изключително интересна тенден­ция за промяна във вътрешногодишното разпределение на валежите в Бълга­рия.

Увеличение на септемврийските валежи в българия за периода 1992-2008 г.

Увеличение на септемврийските валежи в българия за периода 1992-2008 г.

Continue Reading