МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ТЕСТОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

Иван Дреновски
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Резюме. През последните години в практиката на провеждането на национални състезания, фестивали и олимпиадата по география се наложиха мултимедийните тестове. Структурирането и умелото им използване за обективна оценка на знанията и уменията на обучаемите засега остава методическа „терра инкогнита“. Предложена е дефиниция и е направен опит за задаване на рамки за тяхното съставяне и приложение, както и анализ на постиженията и слабостите до момента.

Keywords: geography education, multimedia tests, geography olympiads and competitions, matriculation exams

Увод
Географията има важно предимство пред всички други научни дисциплини, защото използва естествената мотивация и спонтанно любопитство за опознаване на света (Toshev, 2012). Запазването и засилването на мотивацията на учениците за изучаване на учебния предмет в днешно време императивно изисква използването в процеса на обучение на мултимедийни дидактически материали. Този процес е в сравнително напреднала фаза по отношение на преподаването, но в начална фазa по отношение на проверката на знанията. Въпросите с мултимедийно съдържание в тестовете по география най-често са свързани с дадено изображение – снимка, картосхема, диаграма и др. Макар и малко на брой, подобни въпроси и досега са били включвани в класическите тестове по география на хартиен носител. Предвид невъзможността за цветен печат и ниското качество на полиграфическо изпълнение и проблемното разчитане от страна на изпитваните тяхното използване е било и остава ограничено.

       Навлизането на информационноните и комуникационните технологии (ИКТ) в образователния процес дава възможност за повишаване на неговата привлекателност както по отношение на преподаването, така и при контрола и оценяването на знанията и уменията на учащите се. Съвременните технологии позволяват използването не само на изображения с висока разделителна способност, но и образователния процес по география са международните олимпиади по география (Van der Schee & Kolkman, 2010).
Българският опит в съставянето, приложението и популяризирането на географски тестове с мултимедийно съдържание е силно ограничен или поне липсват методически публикации по темата. Напълно приемайки тезата на Коцев (2014), че [п]отребностите на практиката на обучението по география налагат разработването на методика за приложение на мултимедийни продукти… като едно от възможните съвременни средства за постигане целта на географското образование (Коцев, 2014), следва да се отбележи, че съставянето на мултимедийни географски тестове в България остава методическа „терра инкогнита“. Затова преди да започна изложението по темата, ще се опитам да отговоря най-напред на въпроса какво е мултимедиен тест по география.
В практиката на провеждането на редица географски състезания и фестивали и националната олимпиада по география през последните няколко години се наложиха мултимедийни тестове. Обикновено това са обособени в самостоятелен кръг или етап поредица от въпроси, свързани с картографски изображения или снимки и схеми. Най-масово използваният способ за представянето им е на основата на „Power Point“ презентации.
Възможно е обаче, особено при използването на функционалността на редица платформи за електронно обучение, като Moodle, Blackboard и др., да бъдат съставяни електронни тестове, в които да се включват и въпроси с мултимедийно съдържание – основани на картографско изображение или снимков материал. Възниква чисто терминологичният въпрос дали такъв тест може да се определи като мултимедиен, или това е по-скоро тест с мултимедийни елементи. По мое мнение водещ в случая трябва да бъде не количественият, а качественият критерий, т.е използването на съответната технология и техника за представяне или провеждане на теста. Макар, строго погледнато, да е по-коректно да се говори за тест с мултимедийно съдържание или за мултимедийни въпроси в теста, всеки тест, в който са включени въпроси, свързани с различен тип изображения, аудио и видео материали, и който е представен чрез използването на специализиран софтуер и технически средства, би следвало се определя като мултимедиен. Считам също така, че е препоръчително изображенията, картосхемите, диаграмите и другите графични материали да се използват при изготвянето на въпроси от различен тип в преследването на точно определени дидактически цели, а не самоцелно, на което ще бъде обърнато внимание по-нататък в текста на статията. Така например в инструкциите за подготовката на участниците в Международната олимпиада по география (iGEO)1) изрично се подчертава, че целта на мултимедийния тест там е не репродукцията на знания, а проверката на умения за географски анализ.

 Свалете пълният текст на статията от тук: Мултимедийни тестове по география