ПОСТИГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ И НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

ПОСТИГАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ

Автор:Иван Дреновски
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Във всяка образователна степен и етап, за всеки учебен предмет има някакъв резонен практически установен минимум от знания, с който е немислимо да се прави компромис. Постигането на образователния минимум изисква не само усвояването на знания, при това трайно, но и прилагането им, т.е. усвояването на производни умения и изграждане на определени компетентности. За това е необходимо отделянето на съответно учебно време като брой задължителни часове. В традициите на българската образователна система този минимум за прогимназиалния етап на обучението по „География и икономика“ включва учебно съдържание, групирано в следните основни тематични ядра: Планетата Земя, География на природата, География на обществото и стопанството, География на континентите и океаните, География на страните и регионите, Географска информация.

Continue Reading