Епикарст – същност и фактори за формиране

Епикарст – същност и фактори за формиране

Епикарст – същност и фактори за формиране

Автор: Илия Пламенов Митков, Югозападен университет ,,Неофти Рилски‘‘гр. Благоевград, Природо-математически факултет, География, екология и опазване на околната среда, email: iliamitkov@swu.bg

 Abstract:

 The epikarst (also known as the subcutaneous zone) has a significant water storage capacity. It comprises the highly weathered carbonate bedrock which is located immediately beneath the surface or is exposed at the surface. Porosity and permeability are higher near the surface than they are at depth, and consequently, after recharge percolating rainwater is detained near the base of the epikarst, the detention ponding producing an epikarstic aquifer. The present article makes a summary of the essence of epikast and focuses especially on the factors that determine its formation, present state and development.  

Keywords: Epikarst, Origin of epikarst, Karst morphogenesis

Въведение

 Карстовият процес е сред основните и най-важни геоморфоложки процеси на Земята. На окарстяване са подложени около 20% от повърхността на нашата планета. Уникалното в карстовия процес е неговото развитие в дълбочина, което е свързано с формиране както на повърхностни, така и на подземни форми. Докато пещерите и свързаните с тях форми са обект на доста голямо внимание от страна на учените, то процесите, които стават на повърхността в окарстените територии, или в близост до нея, са по-слабо изучавани. В същото време състоянието на повърхностните части на карстовите масиви е важно както от екологична, така и от стопанска гледна точка.

Continue Reading